Filosofia De Batxillerat

Páginas: 6 (1470 palabras) Publicado: 25 de noviembre de 2012
Tema 1 -el saber filosòfic
1. L'àmbit del saber

El saber és el contacte amb la realitat, aquesta realitat queda fixada en un subjecte, expressada , sistematitzada transmesa a altres subjectes i incorporada a una tradició.
L'home disposa de dues fonts de saber principals : la sensibilitat ( que proporciona l'experiència bàsica de les coses mitjançant els sentits) i la raó ( que dóna unitat, organitza la pluralitat i permet arribar a la profunditat i entendre les dades).

1.2 Formes de saber
- Saber vulgar : és el saber que es basa de en l'experiència de la vida quotidiana i es pregunta el què i no el per què.
- Saber científic : és el saber metòdic, hipotètic i crític que es pregunta el què i el perquè.
- Saber tècnic : consisteix en saber com fer certes activitats, tambéinteractua amb la ciència (tecnologia).
- Saber filosòfic : consisteix en pensar i formular-se preguntes utilitzant la raó per argumentar de manera crítica i entendre l'estructura de la realitat i de la pròpia raó.
- Saber artístic : consisteix en una representació de la realitat partint de l'experiència.
- Saber religiós : són creències religioses i manifestacions místiques no visibles idifícils de demostrar.

2. Saber científic
A l'època grega la ciència anomenada epistéme era el coneixement propi del món intel·ligible, etern i inmutable. Al principi tant la filosofia com la ciència eren un tipus de coneixement amb pretensions d'universalitat, necessitat, inmutabilitat i eternitat. Però després amb l'arribada de la renaixença i la rev. Científica els conceptes de filosofia iciència es van separar. Degut a que ciències particulars es van organitzar i van determinar les seves característiques específiques amb un mèyode propi. Els dos elements que les diferenciaven van ser l'experimentació (es controla l'experiència per trobar els aspectes que es volen conèixer) i l'aplicació les matemàtiques a l'estudi de la realitat.

2.1 La filosofia és ciència ?
La filosofia no és unaciència des del punt de vista modern. La filosofia és una forma racional del saber que no és ciència perque no es pot verificar ni falsar-se experimentalment. El cientifisme consisteix en reduir tot el saber racional al saber científic, com si fora de la ciència solament quedés irracionalitat.

A llarg de la història hi ha hagut diverses classificacions de les ciències. Una ciència esconsiderada com a tal quan delimita el seu objecte d'estudi i proposa el seu propi mètode. Un mètode és una manera de pensar o actuar prèviament planificada a la consecució d'un fi.

2.2 Mètodes del saber científic ( ciències formals, naturals i socials)

Mètode de les ciències formals
Les ciències formals es refereixen a la forma dels raonaments. Utilitza la deducció (sil·logisme)que és un procésde raonament que a partir d'unes premisses deriva auna conclusió . El mètode utilitzat s'anomena mètode axiomàticodeductiu que compta amb els elements següents :
- Axiomes : són principis fonamentals indemostrables dins del sistema.
- Regles de formació i transformació : són les que permeten extreure nous enunciats vàlids per ampliar el sistema.
- Teoremes : són enunciats obtinguts deductivamenta partir d'axiomes o altres teoremes ja demostrats.

Mètode de les ciències naturals
Les ciències naturals utilitzen el raonament inductiu, que és un tipus de raonament que obté una conclusió a partir d'una sèrie de caos singulars coneguts per l'experiència. Per tal d'arribar a una conclusió es formulen hipòtesis, que són proposicions provisionals que no estan demostrades. Tipus d'inducció:- Completa : coneixement individual de tots els casos que tenen lloc en un àmbit i a partir del qual s'elaboren lleis.
- Incompleta : coneixment individual d'una serie de casos que inclouen la totalitat dels casos posibles..
Com a mètode les ciències naturals utilitzen el mètode hipoteticodeductiu, que és aquell mètode complet de les ciències naturals que parteix d'hipòtesis i les compara...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Filosofia de 2n de Batxillerat
  • Vocabulari Filosofia 1R Batxillerat
  • Esquema filosofia 2n batxillerat
  • Activitats filosofia 1r Batxillerat
  • Filosofia Segundo De Batxillerato
  • Resum filosofia 1er batxillerat
  • Filosofia 1Er Batxillerat
  • Teories filosofia 1 batxillerat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS