Fracaso escolar en el aprendizaje de las matematicas

Páginas: 5 (1122 palabras) Publicado: 31 de enero de 2010
Índex

Resum .................................................................................................... pàg. 2
Introducció .............................................................................................. pàg. 2
Mètode ................................................................................................... pàg. 3-4
Resultats................................................................................................ pàg. 4-5
Conclusions ............................................................................................ pàg. 5
Referències bibliogràfiques .................................................................... pàg. 6

Resum:

Amb aquest llibre, s’ofereix tan a educadors com a pares, dades per intentar entendre elconcepte de fracàs escolar des de una perspectiva diferent.
“Fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas” analitza la qualitat del coneixement, i es divideix en dues parts ben diferenciades: en la primera part podem trobar un contingut bàsicament teòric que ens proporciona una visió del origen i de la evolució de les matemàtiques i la psicologia genètica i les aportacions al concepte denúmero. La segona part la constitueixen tots els treballs experimentals realitzats a nens de diferents edats i de diferents escoles (tradicional i activa), on es pot observar la gran diferencia en els resultats obtinguts.

Introducció:

En aquest llibre es plantegen dues hipòtesis:
- Els sistemes d’aprenentatge no discriminen als escolars en relació al seu nivell operatori i al grau degeneralització dels continguts escolars, i això es degut a que l’escola no respecta l’evolució intel·lectual i imposa al nen coneixements no adequats a la seva edat. Un altre causa és que els nens no comprenen que hi hagi una relació entre l’escola i la realitat.
- L’origen sociocultural i el sistema pedagògic son susceptibles de desenvolupar o inhibir la capacitat intel·lectual del nen, que ens permetconèixer la incidència d’una determinada pedagogia en un medi sociocultural determinat. Aquesta hipòtesi esta basada en la teoria interaccionista de Piaget, la qual diu que la intel·ligència no depèn únicament de la genètica sinó que es el resultat entre l’individu i el medi.
Amb aquestes hipòtesis, es pretén explicar perquè es dona el fracàs escolar en les escoles, ja que en aquest moment, es undels problemes que preocupen mes a la societat actual. L’origen d’aquest fracàs escolar es degut a la concepció d’aprenentatge com a suspès o aprovat, cosa errònia segons el llibre. Si parlem concretament del fracàs dins les matemàtiques, cal dir que l’assoliment de la simbolització ens permet l’expressió abstracta dels problemes matemàtics en qüestió, però es discutible que el nivell desimbolització s’hagi d’assolir a una determinada edat. Precisament, aquest punt es un dels mes importants a l’hora d’explicar l’origen del fracàs escolar.

Mètode:

La verificació de la hipòtesi es duu a terme mitjançant l’aplicació del mètode d’exploració crítica i de mètode estadístic. Abans de la seva aplicació, es va realitzar un sondeig amb nens de característiques similars als de la mostra.Seguidament es van aplicar les proves i la seva posterior recollida de dades i la codificació es va realitzar mitjançant la classificació de les respostes obtingudes segons les categories possibles i mitjançant els criteris establerts. D’aquesta manera es van agrupar les respostes i es van relacionar la seva freqüència amb l’edat i el curs escolar.

Subjectes: La mostra utilitzada per l’obtencióde les dades va ser extreta de dos escoles de Tarragona. El nombre de nens va ser de 269, entre els sis i dotze anys i cursaven des de primer de primària fins a cinquè de primària.

|Cursos E.G.B. |1r |2n |3r |4rt |5é |
|Escoles | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fracaso Escolar En El Aprendizaje De Las Matematicas
  • Fracaso Escolar En El Aprendizaje De Las Matemáticas
  • El metodo de enseñanza-aprendizaje y su relacion con el fracaso escolar.
  • El Fracaso Escolar Por Causa Del Trastorno Especifico Del Aprendizaje
  • ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL FRACASO ESCOLAR EN MATEMÁTICAS
  • Problemas De Aprendizaje Y Fracaso Escolar
  • Fracaso escolar en matemáticas
  • Fracaso Escolar y Fracaso De Vida

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS