funciones de relacion

Páginas: 6 (1405 palabras) Publicado: 27 de mayo de 2014
FUNCIONS DE RELACIÓ

1. El sistemes de regulació
2. El sistema endocrí
2.1. Hormona: concepte , natura química i mecanisme d'acció
2.2. Principals glàndules endocrines i hormones
2.3. Regulació hormonal
2.4. Anomalies endocrines
1- Sistemes de regulació

El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme amb el món exterior, així com deregular l'activitat dels diferents òrgans i aparells que formen el nostre organisme. L'activitat dels animals pluricel•lulars és molt complexa, atesa la varietat de funcions que s'hi realitzen. Tots els animals reben constantment del medi ambient informacions anomenades estímuls que requereixen una resposta per part de l'organisme. Al mateix temps l'organisme pluricel•lular ha de regularl'activitat dels diferents òrgans i aparells que el formen, per a que l'organisme funcione com un tot. Cal mantenir una sèrie de constants en l'organisme com són la temperatura, la pressió sanguínia, la quantitat de glucosa en sang, etc..
La informació del medi ha de ser captada per l'animal; desprès traduïda a un llenguatge fisiològic i, posteriorment, tramesa a un centre nerviós on serà integrada perquèduga a terme la resposta més escaient. La captació dels estímuls ambientals (externs i interns) la realitzen les cèl•lules sensorials (distribuïdes per la pell o formant part dels òrgans dels sentits), les quals tradueixen l'estímul a la forma d'impuls nerviós (variacions del potencial de les membranes cel•lulars. Aquest impuls es transmet a través de les neurones fins a un centre nerviós(encèfal o medul•la espinal)on es produirà la integració de tots els impulsos nerviosos que hi arriben i, finalment, n'eixirà un altre impuls nerviós que transmetrà la resposta més idònia a un òrgan efector que serà l'encarregat d'emetre la resposta. Hi ha dos tipus generals de resposta als estímuls: La resposta motora que comporta un moviment proporcionat pel teixit muscular, i la resposta secretora,que consisteix en la secreció d'una substància per part d'una glàndula.
Funcions del sistema nerviós i hormonal
- Posar en relació l'organisme amb el medi ambient que l'envolta.
- Regular i harmonitzar el funcionament dels diferents òrgans i aparells.
Podem trobar diferències entre els dos sistemes que participen en les funcions de relació del cos
Activitat sistema nerviós sistema hormonalVelocitat resposta ràpida lenta
Durada resposta transitòria duradera
Especificitat resposta Molt específica Variable, segons les cèl•lules
Capacitat de crear resposta La posseix Li manca. Depén del sistema nerviós
Processos que controla Ràpids Lents i generalitzats
Hi ha una estreta interrelació entre el sistema hormonal i el nerviós, ja que, en definitiva, la secreció de les hormones estroba sota control dels centres nerviosos. A més a més, es pot observar l'existència d'estructures mixtes com l'hipotàlem, estructura de l'encèfal que a més de les seues funcions nervioses, té una funció endocrina: es tracta d'un conjunt de neurones que produeixen hormones. En l'actualitat no s'acepta el sistema endocrí com un sistema tancat. La semblança funcional i la interrelació amb el sistemanerviós ens permet parlar d'un sistema neuroendocrí.
2. SISTEMA ENDOCRÍ
L'endocrinología és la branca de la ciències biològiques encarregada de l'estudi del sistema hormonal o endocrí. El sistema endocrí no té una localització anatòmica única, sinó que està dispers en tot l'organisme en glàndules endocrines. Aquestes produeixen unes substàncies anomenades hormones, missatgers químics que sónvessats directament des de la glàndula a la sang. Una vegada alliberades al medi intern, es dispersen en ell, i a concentracions molt baixes, actuen provocant una resposta fisiològica a certa distància del lloc on s'han segregat. Les hormones, tot i que es desplacen per totes les parts del cos solament afecten a determinats òrgans o cèl•lules diana, a causa de la presència en aquests de receptors...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Funcion y relacion
  • Funciones Y Relaciones
  • Funciones y Relaciones
  • Relaciones Y Funciones
  • Funciones Y Relaciones
  • Relaciones y Funciones
  • funciones de relacion
  • Relacion y Funcion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS