Gestion de la distribucion

Páginas: 5 (1130 palabras) Publicado: 4 de mayo de 2011
Gestió de la distribució
Sessions

Gestió de la distribució

Comentaris del programa
No existeix llibre de text Fonts: 1.- classes; 2.- Bibliografia; 3.- articles; 4.- revistes 5.diaris 6.- (el mes important) L’ANÀLISI El contingut es basa en el següent: 1. La distribució com a variable estratègica 2. La organització dels sistemes distributius 3. Les funcions que es desenvolupen 4. Lesrelacions internes i externes del sistema distributiu Avaluació: Examen a la fi del curs amb lliurament obligatori de treball individual de com a màxim tres folis. Es tracta d' escriure unes reflexions personals sobre qualsevol dels punts del programa

Gestió de la distribució

Objectius:
Habilitats teòriques:
Al acabar el curs l’ alumne ha de ser capaç de: •Entendre els principals conceptesi terminologia de gestió de la distribució, •Formular estratègies per a la gestió de la distribució, •Identificar les relacions de intercanvi i millores en les pràctiques comercials i de gestió entre els membres del canal.

Habilitats pràctiques:
Al acabar el curs l’ alumne ha de saber: •Analitzar situacions de gestió de la distribució i saber prendre decisions sobre el comportament dels queintervenen •Valorar l’ importància de les relacions a llarg termini amb els clients i dissenyar sistemes col·laboratius •Relacionar les distintes àrees de l’empresa amb l’enfoc d’orientació a resultats amb la millor utilització del canal de distribució

Gestió de la distribució

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
1. INTRODUCCIÓ 1.1. Que inclou el curs. Definició de la distribució 1.2. Importànciaestratègica de la distribució. La circulació pel canal 1.3. Organització de la distribució comercial. Sistemes verticals i horitzontals 1.4. Canvis evolutius: creixement, competència, augment del pes del detallista, les TIC, les relacions en la cadena de subministrament, el ECR 2. FORMES COMERCIALS I ANÀLISI ECONÒMICA 2.1. El mercat: elements rellevants 2.2. Justificació econòmica de la distribuciói criteris de rendibilitat. Exemples de control: el DPP 2.3. Funcions de distribució (majorista, detallista) 2.4. Formes i formats comercials amb i sense establiment 3. ENTORN DE LA DISTRIBUCIÓ 3.1. Conflicte y Poder: capacitats i possibilitats per exercir-lo 3.2. La demanda (el consumidor). Anàlisi del procés de compra i del comportament del consumidor en l’ entorn de canvi 3.3. Tecnologies iprocediments de control: Planejament, Gestió , el CRM 3.4. Entorn institucional i legislatiu 3.5. Estructures distributives dels mercats: Dissenyar el sistema distributiu 4. ORGANITZACIÓ DELS SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 4.1. Conèixer al client i produir servei 4.2. Assortiment i merchandishing. Gestió per categories. 4.3. Preu i rendibilitat . Ubicació i localització 4.4 Distribució pròpia i Formes decobrir el mercat 4.5 Fidelitat del i pel canal 4.6 Utilització estratègica de la marca Gestió de la distribució

Bibliografia:
• CASARES, J.,..: "Distribución Comercial " Ed. Civitas. 2005 • CHETOCHINE, G.: "Marketing estratégico de los canales de distribución" Ed. Granica. • FISLER M. “Canaux de distribution” Ed.Vuibert Gestion Paris 1989 • JUAN VIGARAY, Mª Dolores de “Comercialización yretailing : distribución comercial aplicada” Ed Prentice Hall. 2005 • KOTLER, P. "Dirección de Márketing". Ed.Prentice Hall.2006 • QUINN, Feargal. "Crowing the Customer (how to become Customer- Driven)" The O´Brien Press. Dublín, 1990 • REINARES LAZA, P., “Marketing Relacional” Ed. Prentice Hall 2004 • SALVADOR MIQUEL PERIS, FRANCISCA PARRA. Mª JOSÉ MIQUEL ROMERO, CHRISTIAN L´HERMIE DistribuciónComercial (Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (Esic)) 5ª edición 2006 • SAINZ DE VICUÑA ANCIN, JM: "La distribución comercial: opciones estratégicas". Ed. ESIC 1996 • STERN, L.W. y EL-ANSARY, A.I. “Marketing Channels” Ed. Prentice –Hall 1997 • STERN, L.W. , EL-ANSARY, A.I.,… “Canales de Comercialización” Ed. Prentice – Hall. 1999 (***) • VÁZQUEZ CASIELLES, R. y TRESPALACIOS, J.A.:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • GESTION DE PEDIDOS Y DISTRIBUCION
  • Gestión De Transporte Y Distribución
  • Gestión Logística En Un Centro De Distribución
  • Gestion estrategica de la distribucion internacional.
  • GESTIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
  • Gestion De Los Canales De Marketing Y De La Cadena De Distribución
  • DISTRIBUCION gestion
  • Gestion De Distribucion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS