Glossari de valencià

Páginas: 3 (620 palabras) Publicado: 5 de marzo de 2012
Glossari de Valencià: Llengua i societat:
- Conflicte lingüístic: Les polítiques estatals pretenen la uniformització lingüística dels ciutadans han produït un fenomen que els sociòlegs anomenenconflicte lingüístic. És la pugna, la lluita entre dues comunitats lingüístiques per ocupar àmbits d´ús social.
- Llengua subordinada: És la llengua que anava perdent àmbits d´ús. Pot ser dominant enuna part del món y en una altra no.
- Llengua dominant: És la llengua que imposa l´estat. Pot ser dominant en una part del món y en una altra no.
- Substitució lingüística: És la substitució total dela llengua subordinada per la dominant. Les classes altes de la societat que esdevindrà subordinada són les primeres que es fan bilingües:
- Bilingüisme: Abandonen progressivament la llengua pròpia iadopten la que imposa l´estat. S´identifiquen amb els grups dominants de l´estat. Fa temps, es van bilingüitzant la resta de classes socials: la burgesia i les classes baixes, finalment ja nomésqueden monolingües en la llengua dominant.
- Autoodi: Abans de la desaparició total de la llengua subordinada, només trobem bilingües a les classes baixes. La raó psicològica per la qual els parlants esfan bilingües és l´autoodi. Fenomen psicosocial segons el qual una persona rebutjea alguna característica pròpia perquè no s´adequa als models socials que es presenten com a desitjables. Una mostrad´autoodi és passar pel quiròfan per tal de modificar algun aspecte físic que no s´adequa a la norma estètica imposada o amagar la llengua pròpia i usar-ne una altra, que és la que es presenta com aprestigiosa i útil.
- Disglòssia: Els bilingües solen ser diglòssics, es a dir, usen una de les llengües que coneixen: la dominant, en els àmbits d´ús formals, mentre que reserven la llengua dominadaper als àmbits privats.
- Interferència: Una part de l´estructura de la llengua dominant es va introduint en l´estructura de la llengua subordinada. Els parlants de la llengua subordinada, com que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Glossari
  • Glossario
  • glossario
  • GLOSSARI
  • Glossari
  • Glossari
  • Glossari
  • Glossario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS