Habitatge I Societat

Páginas: 15 (3593 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2013
GLOSSARI - PDU PONENT
PART HABITATGE I SOCIETAT

MATRIU FASE 1

COHESIÓ SOCIAL DEL TERRITORI
Directrius de Planejament: - afavorir l’equilibri territorial referit a:
Nivells de renda
Accès a equipaments
Accès als serveis bàsics dels habitants
- creixement de la trama en continuitat: evitar formació d’àrees socialment segregades- recuperació de trames urbanes que poden ser focus de problemes socials greus
- propiciar en el disseny dels assentaments:
innovació formal
qualitat espaial
(com a aspiracions legítimes de la població i factors de cohesió social)

16. El municipi pot adoptarun paper important en el reequilibri poblacional del conjunt de Catalunya .

Aquest vector de valoració s’ha extret de la memoria del Pla Territorial de Ponent; en el seu “apartat 2”; on s’exposa l’adopció de “Les premisses del Programa de Planejament Territorial”
En la pàgina 2.23 del document, s’exposa que, del model de creixement previst per Catalunya , s’obté un incrementd’habitatges principals, que caldrà repartir en aquells “nodes urbans” amb capacitat d’assumir, en matèria d’habitatge i generació de llocs de treball, les previsions d’evolució internes (increment tendencial de necessitats d’habitatge del propi municipi o node) més l’assignació complementària per nodalitat (repartiment d’aquells habitatges que no es poden ubicar a les comarques centrals).
En aquestasimulació es preveu el “repartiment” de la població, ja que les comarques del Barcelonés, Vallès Occidental, Maresme i la part més urbanitzada del Baix Llobregat, han assolit un grau més elevat d’urbanització i no s’hi preveu una futura disponibilitat d’espai per acollir nous habitatges i llocs de treball.
Així doncs, l’obtenció d’un factor repartidor, que en el PTPTP està establert per 26municipis,o sistemes urbans plurimunicipals, en funció de la seva entitat com a centre de serveis i la seva connectivitat amb la resta de nodes; ens dóna una idea de la capacitat del municipi a valorar, per tal d’acollir aquest increment important en nombre d’habitatges que suposaria la ubicació d’una ARE.

Segons el quadre 2.11 quadre de l’ increment necessitats habitatge de cada node icoeficient repartidor; del apartat 2.23 de la Memòria del PTPTP; tindrem els següents valors:
[pic]

|coeficient repartidor assignat pel PTPTP per al reequilibri poblacional de Catalunya |
|Almacelles |Balaguer |
|Coeficient menor a la mitja |0 |
|Sense coeficient assignat |-1 |


17. Hi ha necessitaturgent de fer promocions d'HPP segons el document "objectiu i proposits" de la Secretaria d'Habitatge de data febrer 2008-2011.

El juliol de 2008 la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge va lliurar un document de recomanacions en matèria d’habitatge per a les ARE. Les recomanacions se centraven en dues qüestions:
- necessitat en alguns municipis de fer unareserva superior al 50% de HPO
- concretar dins del 20% (x legislació urbanística) un percentatge d’habitatge Protegit en règim especial o habitatges dotacionals. (justificades en els treballs del Pla Sectorial d’Habitatge així com per les característiques i evolució recent del parc d’habitatges)
Per aixó el document de la Secretaria d’Habitatge feia les següents recomanacions sobre elspercentatges mínims d’habitatge protegit establerts de manera general per a totes les ARE i que calia recollir en el document final (veure quadre 2, apartat 1.5 de la memòria general del PDU) :
Recomanacions del document “Objectius i Proposits” de la Secretaria d’habitage:
▪ Percentatge d’habitatge protegit
Increment important Les Borges Blanques
Increment moderat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El medi i la societat
  • Espai i societat Sudamerica
  • Biotecnología i societat
  • Llengua, Cultura I Societat
  • Tecnologia I Societat
  • El medi i la societat
  • Pac 1 Política I Societat
  • La societat feudal i l'época del romànic

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS