Historia medieval

Páginas: 3 (503 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2012
1.

El vassallatge és un conjunt d'institucions que creen i regeixen obligacions d'obediència  i servei -principalment militar- obligacions de protecció i sosteniment per part del senyor respecteal vassall. En el vassallatge lligava  un home lliure anomenat vassall cap a un home anomenat senyor.
La relació de vassallatge va conformant una societat piramidal en la qual, per mitjà d’un sistemad’aliances entre clergues i nobles per defensar-se els uns als altres, mantenen sotmesa la gran massa de camperols.

2.

La possibilitat que un vassall prengui sota la seva protecció al seu torn aaltres homes, que passen a ser els seus vassalls i ell a ser el seu senyor, estableix una xarxa piramidal de relacions de vassallatge anomenada piràmide feudal o piràmide de vassallatge, a la cúspidede la qual es troba l'emperador, sota ell els reis, sota aquests els ducs, comtes i marquesos (els feus dels quals són els ducats, comtats i marques), sota aquests els senyors de grans feus, sotaaquests els seus barons, infançons, cavallers, escuders, etc.
Per extensió del terme, es consideren vassalls tots els súbdits pel que fa al seu rei, siguin o no nobles, i fins i tot tots els subjectes arègim senyorial pel que fa al seu senyor.

3.
Éls serfs consideraven com arrendataris que treballaven en terres per a la seva pròpia subsistència, pagant un lloguer, i a més devien treballar peral terratinent, posteriorment senyor, sense cobrar, en els seus camps privats per a la sembra i per a la collita. Mitjançant aquest acord no pagaven directament els tributs de la terra, fent-ho,teòricament el senyor feudal. També en certes zones es creà com una forma de protecció militar dels camperols lliures, en acceptar aquests sotmetre's a un senyor a canvi del seu treball o productes agrícolescom a forma de tributació. Degut als termes del lloguer i el deteriorament de l'economia romana, el colon fou incapaç de pagar les seves rendes i estigué limitat a les propietats pel deute....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia Medieval
  • Historia medieval
  • historia medieval
  • Historia Medieval
  • historia medieval
  • Historia Medieval
  • Historia medieval
  • Historia Medieval

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS