Integración social

Páginas: 5 (1124 palabras) Publicado: 17 de marzo de 2014
Qué és l’alzheimer?
L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa de caràcter progressiu que afecta a Espanya unes 800.000 persones, 100.000 d'elles a Catalunya.

Més freqüent en les dones, l'Alzheimer comença a aparèixer entre els 50 i 60 anys i suposa una pèrdua progressiva de l'atenció i la memòria, confusió mental, desorientació espacial i agitació psicomotora.

La malaltia, quedeteriora les parts del cervell que controlen el pensament, la memòria i el llenguatge, té una evolució entre 4 i 8 anys.
Tot i que cada dia hi ha més avenços en l'Alzheimer, encara se'n desconeix l'origen exacte.
Diagnòstic
1. Diagnòstic de l’estat cognitiu: Es pregunta al malalt i a qui viu amb ell. La persona pot començar a no recordar els fets o dates de recents. Poden presentar-se tambéequivocacions a l'hora de la orientació temporal (no saber en quin dia viu) o especial (pren direccions equivocades). Un dels problemes també és el canvi de caràcter i personalitat ,en aquesta fase, Pot aparèixer també apatia. Altres vegades també és afectada la motivació que s'hauran d'interpretar en un context d'un síndrome depressiu i on es poden veure afectades algunes activitats elaborades de lavida diària.
2. Diagnòstic de símptomes conductuals i psicològics: L’examen neuropsiòlogic es necessari per a confirmar l’existència de dèficits cognitius. Amb un examen.
3. Diagnòstic funcional: Després de l’examen neuropsicologic s’ha de fer una exploració física neurològica a la consulta mèdica per revelar si hi existeixen anomalies.
4. Diagnòstic de l’estadi de l’enfermetat: Sempre s’ha defer una proba d’imatge cerebral. Pot haver, atrofia del cortifical a nivell temporal i, més concretament, als hipocamps. La ressonància magnètica és més adequada per detectar aquesta atrofia.

EXPLICAR ELS DOS TESTS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ESTADI LLEU O ESTAT INICIAL:La malaltia encara passa desapercebuda. El malalt oblida petites coses, com on ha posat les claus, o té alguna dificultat per trobaruna paraula. En aquesta etapa encara pot treballar o conduir un cotxe, encara que sigui possible que comenci a experimentar faltes d’iniciativa i certs trets depressius. També poden aparèixer signes d’apatia i aïllament i canvis d’humor.
TERCER ESTADI O ESTADI GREU: Totes les àrees del pacient es troben afectades. Perd la capacitat per parlar correctament o repetir frases. No poden reconèixerels seus familiars i amics; tan sa vols es reconeixen a ells mateixos davant d’un mirall i la desorientació és constant. Els pacients més greus s’obliden de caminar. Poden estar hores immòbils sense activitats. Criden, ploren o riuen sense motiu i no comprenen quan se’ls parla. Molts d’ells acaben en estat vegetatiu.
TIPUS DE CUIDADORS:
Anomenem cuidador principal a aquelles persones queassumeixen la responsabilitat en quant a l’atenció i cuides diaris del malalt, proporcionant-los la ajuda necessària a mesura que aquesta va perdent les seves capacitats i autonomia.
Es desitjable que el cuidador principal es vegi recolzat per altres membres de la família que comparteixen la carrega. Entenem per càrrega del cuidador quan es refereix al grau en que el o la cuidador percep que les sevesactivitats pertorben a la seva salut psicofísica, així com la situació socioeconòmica. El impacte sobre el cuidador depèn sobre tot dels següents factors:
Els síndromes que van presentant a la demència.
La informació/formació que rep el cuidador.
L’ajuda informal o formal que aquest percep al seu medi.
Lla qualitat de les relacions prèvies amb el malalt.
CURIOSITATS:
Menjar carn vermelladesenvolupa l'Alzheimer
Un professor d’Estats Units, assegura que l'Alzheimer es produeix per dos proteïnes, una es diu tau i l'altre beta-amiloide. Aixo fa que es deteriori molt la senyal del cervell, conduint a una mort cel·lular que fa que es mostrin els símptomes de l'Alzheimer. Gràcies a aquest estudi s'ha detectat que mentre es desenvolupa la malaltia, el ferro augmenta, per el que es suposa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • integracion social
  • Integración social
  • integracion social
  • Integracion Social
  • Integración Social
  • integracion social
  • Integración Social
  • Integracion Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS