Jona

Páginas: 6 (1302 palabras) Publicado: 7 de mayo de 2011
POLS
 I
 GRANULATS
  Les
 formes
 farmacèutiques
 sòlides
 són
 aquelles
 formes
 galèniques
 que
 es
 troben
 en
 estat
 sòlid
  i
  presenten
  diferent
  aspecte.
  Hi
  trobem
  els
  pols:
  constituïts
  per
  partícules
  sòlides,
  lliures,
  seques
  i
  més
  o
  menys
  fines.
 I
  granulats:
  agregats
  sòlids
  i
  secs
  de
  partícules
  de
  pols
  el
  suficientment
 resistents
 com
 per
 a
 permetre
 la
 seva
 manipulació.
  POLS
  Substàncies
  sòlides
  de
  tamany
  de
  partícula
  molt
  fi.
  Poden
  estar
  formats
  per
  un
  sol
  component
  o per
 varis.
 Es
 preparen
 com
 a
 fórmula
 magistral
 o
 preparat
 oficinal.
  Inconvenients:
  sabor
  desagradable
  de
  certs
  components,
  la
  inestabilitat
  (poden
  ser
  higroscòpics
  i
  agafar
  humitat
  de
  l'ambient)
  o
  la
  dificultat
  que
  presenten
  per
  mantenir
 l'homogeneïtat
 de
 la
 barreja
 en
 cas
 de
 que
 siguin
 pols
 compostos
 i
 pateixin
 segregació.
  Tenen
 gran
 importància
 com
 a
 productes
 intermedis
 per
 al
 procés
 d'elaboració
 d'altres
 formes
  farmacèutiques.
  TIPUS
 DE
 POLS
  Es
 classifiquen
 segons:
  • Segons
 la
 seva composició:
 
  − Pols
 simples:
 porten
 un
 sol
 component.
  − Pols
 composts:
 porten
 dos
 o
 més
 components.
  Segons
 el
 tamany
 de
 partícula:
  La
 Reial
 Farmacopea
 diferencia
 4
 tipus
 de
 pols
 segons
 el
 tamany
 de
 partícula:
 gruixut,
  moderadament
 fi,
 fi
 i molt
 fi.
  Segons
 el
 seu
 ús
 i
 via
 d'administració:
  − Pols
 d'ús
 oral:
 constituïts
 per
 partícules
 sòlides,
 lliures,
 seques
 i
 més
 o
 menys
  fines.
 S'administren
 amb
 aigua
 o
 altres
 líquids
 o
 directament.
 Es
 presenten
 en
  forma
 de
 pols
 unidosis
 i de
 pols
 multidosis.
  − Pols
  per
  a
  ús
  tòpic:
  contenen
  un
  o
  més
  principis
  actius
  amb
  addició
  o
  no
  d'excipients
  i,
  si
  és
  necessari,
  de
  matèries
  colorants.
  Estan
  desproveïts
  d'aglomerats
 palpables.
 

"A
 visu":
 s'empra
 quan
 el principi
 actiu
 no
 té
 una
 potència
 farmacològica
 molt
 elevada.
  Control
 de
 pes:
 s'empra
 quan
 els
 principis
 actius
 s'han
 d'incloure
 a
 dosis
 exactes.
 Es
 preparen
  en
 situacions
 especials,
 per
 a
 cobrir
 buits
 terapèutics.
  Els
  pols
  unidosis
  o
  multidosis
 per
  via
  oral
  han
  de
  ser
  sotmesos
  a
  una
  sèrie
  de
  controls
  que
  assegurin
 la
 seva
 homogeneïtat
 i
 eficàcia.
  Pels
  pols
  per
  via
  tòpica
  es
  realitzen
  els
  mateixos
  assaigs
  i,
  addicionalment
  el
  d'esterilitat.
  Aquest
  assaig
  s'ha
  de
 realitzar
  sota
  campanes
  de
  flux
  laminar
  en
  condicions
  estrictes
  d'asèpsia
  per
 a
 evitar
 contaminacions
 externes
 que
 puguin
 donar
 falsos
 positius
 que
 invalidin
 l'assaig.
  GRANULATS
  Procediment
  que
  consisteix
  en
  transformar
  substàncies
  pulverulentes
  en
 ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • jona
  • jona
  • JONÁS Este
  • Jonas
  • Jona
  • Jonas
  • jone
  • jonas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS