Mmmmmm

Páginas: 9 (2150 palabras) Publicado: 27 de mayo de 2010
הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ לחודש ______ שנת _______

בין: 1 . ____________
(להלן: המוכרים)

מצד אחד;
לבין: 1. ______________________
2 . __________________(להלן: הקונים)

מצד שני;

הואיל: והמוכרים הינם הבעלים ו/או החוכרים ו/או בעלי הזכות להירשם כבעלים והמחזיקים הבלעדיים של דירה בת ____חדרים הנמצאת ברחוב __________ בירושלים והידועה גם כגוש _______ חלקה __ תת חלקה ____ . וכן של כל הציוד והריהוט המחובר לדירה חיבור של קבע וכן מזגן מפוצל , מזגן נייד שני ארונות קיר בשני חדרי שינה . (להלן - הדירה):העתק כתב נס"ח ומסומן באות "א"

והואיל: והמוכרים מצהירים כי זכויותיהם בדירה נקיות מכל חוב, צו הריסה, עיקול, שיעבוד, משכון, ומכל זכות אחרת של כל צד שלישי שהוא.

והואיל: והקונים, לאחר שראו את הדירה, בדקו אותה ואת מצבה, ומצאוה מתאימה לכל מטרותיהם, הציעו למוכרים לרכוש מהם את מלוא זכויותיהם בדירה כשהדירה נקייה מכל חוב, עיקול שיעבוד, משכון, משכנתא ומכל זכות אחרת של כל צד שלישי שהוא, ולקבל מהם אתהחזקה הבלעדית בדירה כשהדירה פנויה מכל אדם וחפץ השייך למוכרים.

והואיל: והמוכרים מצהירים שאין בדירה כל מום או פגם נסתרים הידועים למוכרים.
והמוכרים מצהירים כי ידוע להם כי כל מערכותיה ומתקניה של הדירה תקינים
בהתאם לגיל המבנה וכי לא ידוע להם על ליקוי ו/או פגם ו/או מום בדירה, כן
מצהירים המוכרים שלא ביצעו בדירה כלחריגת בניה וכי אין כל צו של הרשות
המקומית בגין חריגת בניה ו/או לא תלוי ועומד כתב אישום בגין חריגות בניה
בדירה .
___________ __________
הקונים המוכרים

והואיל:והמוכרים מסכימים למכור לקונים את מלוא זכויותיהם בדירה as is ולרשמה בשמם ברשם המקרקעין בירושלים ובכל מקום בו מתנהל רישום הזכויות של הדירה , ולמסור להם את החזקה הבלעדית בדירה בהתאם להוראות הסכם זה ותנאיו:

והואיל: והמוכרים לא מכרו דירה בארבע שנים האחרונות ויחתמו על תצהיר לבקשת פטור ממס שבח מקרקעין.

לכן ובתמורה להתחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים הוסכם והותנה ביניהם כדלהלן:

1. מבוא ונספחים1.01 המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
02. הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. תנאים מתלים
01.

3. המכר:

01. הקונים מצהירים כי קודם לחתימת הסכם זה ניתנה להם הזדמנות נאותה לבדוק את הדירה, וכי הם בדקו את הדירה ואת כל הפרטים המתייחסים אליה ואשר יש בהם כדי להשפיע על התקשרותם בהסכם זה, ומצאוה מתאימה וראויה למטרותיהם לשביעותרצונם המלאה, והם מוותרים בזאת על זכותם לכל טענה ו/או אי התאמה ו/או ברירה מחמת מום או פגם בדירה.

3.02 המוכרים מצהירים כי למיטב ידיעתם אין בדירה מום או פגם נסתרים וכי כל מערכות הדירה תקינות ופועלות, בהתאם לגיל הדירה.

02. המוכרים מוכרים בזאת לקונים את הדירה as is, והקונים רוכשים בזאת מהמוכרים את מלוא זכויות המוכרים בדירה.

_______________________
הקונים המוכרים

4. המסירה:

4.01 במעמד הפקדת מלא התמורה בגין הדירה והיתרה בנאמנות אצל הנאמן עו"ד _______ כמצוין בס' 6 להלן (להלן - מועד המסירה), ימסרו המוכרים לקונים את החזקה המשפטית הבלעדית בדירה כשהדירה פנויה מכלאדם וחפץ, חופשית מכל זכות שכירות, חזקה או רישיון ומשוחררת מכל חוב, עיקול,
שיעבוד, משכון, משכנתא, ומכל זכות אחרת של כל צד שלישי שהוא, ובלבד שהקונים ימלאו עד מועד זה אחר כל ההתחייבויות שעליהם למלא עד וכולל מועד זה (להלן - המסירה).
4.02 מוסכם כי בכפוף להפקדת מלא התמורה בהתאם ללוח התשלומים בהסכם זה למוכרים ו/או היתרה אצל הנאמן .הקונים יקבלו ביום ____________ החזקה והעברת הדירה על...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • mmmmmm
  • Mmmmmm
  • Mmmmmm
  • Mmmmmm
  • Mmmmmm
  • Mmmmmm
  • mmmmmm
  • mmmmmm

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS