Oficina tecnica

Páginas: 16 (3921 palabras) Publicado: 23 de mayo de 2011
I MEMÒRIA
1. Memòria descriptiva

1.1. Introducció
El projecte realitzat per Josep MªEsparó amb DNI 47794622R, Joan Salvador 45645950N i Pablo Posa 46405238R, estudiants d’enginyeria tècnica industrial de l’ universitat politècnica de Manresa es basa en la construcció d’una nau industrial de dimensions 45 x 50 x 12 m.
Una de les parts més importants d’elaboració d’aquest projecte serà eltipus d’estructura on es tindrà en compte l’optimització del terreny i els costos de la construcció.

1.2. Emplaçament
1.2.1. Situació:
Municipi: Tàrrega
Comarca: Urgell
Coordenades: E 346572.0, N 4613821.0 (ED50 UTM 31N)
- Latitud 41º 39’ 34.29”
- Longitud 1º 9’ 21.95”


1.3. Estructura Proyectada

1. Separació de l’edificació als límits
a. 10 metres al carrer
b. 5 metres a laresta dels límits
2. Espais lliures privats dins de la parcel•la i aparcament.
a. Espais lliures resultats de l’aplicació dels paràmetres abans esmentats es dedicaran a circulació interior i espais enjardinats, exceptuant els que hauran d’ésser d’aparcament a raó d’una plaça d’aparcament per cada 100 m2 d’edificació.
b. Els aparcaments podran estar coberts amb instal•lacions desmuntables, tipusmarquesina.
3. Edificacions auxiliars
a. Per a cada industria annexes a la mateixa, tipus garites de vigilància amb un màxim de 15 m2 i 3,5m2 d’alçada màxima sense complir les condicions de distància mínima al front del càrrec però si amb el lateral i el fons.
4. Tanques
a. El tipus de tanca haurà d’ésser de tela metàl•lica, amb sócal opac de 0’60 metres d’alçada. L’alçada mitjà total de latanca serà de 1’80 metres comptats des de la tesant del terreny.
5. Condicions d’ús
a. Ús principal industrial en les categories 1a,2a,3a,4a,5a i magatzem.
b. Usos compatibles: Bar, restaurant, comercial, oficines relacionades amb l’activitat industrial i gestió del polígon, educatiu en el vessant de formació professional, sanitari assistencial al servei del polígon, públic administratiu,habitatge, solament s’admet un per establiment industrial per porter o vigilants.

c. Proporció d’usos: Els usos compatibles es podran autoritzar fins a una ocupació màxima del 30% del sostre, si es supera caldrà acompanyar el projecte d’obra un estudi d’usos.
d. Càrrega i descàrrega, les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaren dins de la parcel•la, per la qual cosa es preveuran els mollssuficients.

Article 153. Zona d’indústria aïllada, tipus 3, clau 4a3.
1. Compren les àrees adscrites prioritàriament a l’ús industrial i de magatzems de tamany gran, en edificis aïllats separats dels límits de la parcel•la.
2. Condicions de la parcel•lació
a. Superfície de parcel•la mínima: 2.500 m2
b. Front mínim de parcel•la: 30m
3. Condicions de l’edificació
a. Tipus d’ordenació: La zonaestà destinada la indústria aïllada, amb l’edificació separada respecte els límits de la parcel•la.
b. Edificabilitat neta: 0,875 m2 st/ m2 solar.
c. Ocupació màxima
i. 60% sector SUD/Tarrega-1, Ampliació La Canaleta
ii. 70% sector SAU-4 La Canaleta
d. Alçada màxima i nombre de plantes:
i. L’alçada reguladora màxima es fixa en 12m, equivalents a planta baixa i dues plantes pis.

1.4.Memoria constructiva

1.4.1 Moviment de terres i cimentació
La valoració de la parcel•la número 404,9 de la zona industrial de la Canaleta, al municipi de Tàrrega (Urgell).
La zona industrial de la Canaleta té un bon accés ja que és fàcil i molt ràpid degut a la seva situació. També conta amb una gran possibilitat de creixement urbanístic ja que es troba fora del nucli urbà de Tàrrega.


Laparcel•la esmentada anteriorment es destinarà per a ús industrial o de grans magatzems. Les dades a tenir en compte són les següents: una alçada màxima de 12m, una superfície mínima de 2500 m2 i separació de 10m amb vies transitables i 5 m amb les altres parcel•les contigües.
Es disposarà d’uns accessos a la nau i amb una part dedicada a l’aparcament que per cada 100m2 edificats s’habilitarà...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • tecnicas de oficina
  • tecnicas de oficina
  • Técnicas De Oficina
  • tecnica de oficina
  • Tecnica De Oficina
  • tecnicas de oficina
  • Tecnicas En La Oficina
  • TECNICAS DE OFICINA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS