prueba de acceso grado superior

Páginas: 8 (1866 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2013
PROVES D’ACCÉS A CFGS
PSICOLOGIA
TEMARI
BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
1.1.- Definició de psicologia.
1.2.- Evolució històrica de la psicologia.
- Fonts de la psicologia: el pensament filosòfic clàssic, la filosofia moderna,
la fisiologia del segles XVIII i XIX, la medicina.
- Importància de la teoria de l’evolució.
- Primeres teories científiques: l’estructuralisme de W. Wundt, elfuncionalisme de W. James, la psicologia de la Gestalt.
1.3.- Escoles de psicologia.
- La Psicoanàlisi.
- El Conductisme.
- La Gestalt.
- La Psicologia humanística.
- La Psicologia cognitiva.
1.4.- Objecte d’estudi de la psicologia.
- Característiques: ciència experimental, sistemàtica, eclèctica, caràcter
interdisciplinari, amb diferents nivells d’anàlisi i complexitat.
- Objectiusde la psicologia: descriure, explicar, prediure, controlar, etc.
1.5.- Branques de la psicologia.
- Branques de la psicologia bàsica: psicologia general, psicologia
experimental, psicobiologia, psicologia evolutiva, psicologia social,
psicologia de la personalitat, psicologia de l’aprenentatge, psicologia
diferencial, psicologia del gènere.
- Branques de la psicologia aplicada: psicologiaeducativa, psicologia
clínica, psicologia industrial i de les organitzacions.
1.6.- El mètode de la psicologia.
- El mètode científic (hipotètic-deductiu).
Ptge. part. de Guillem de Torrella, 1

07002 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 17 65 00

Fax: 971 17 75 34

-

Diverses tècniques
obsevacional.

metodològiques:

experimental,

correlacional,

BLOC 2. L’ÉSSER HUMÀ COM APRODUCTE DE L’EVOLUCIÓ
2.1.- Filogènesi: el procés d’hominització.
- L’evolució dels organismes.
- Teories de l’evolució: Lamarckisme, Darwinisme, teoria sintètica o
neodarwinisme.
- El procés d’hominització. Què és? Característiques generals.
2.2.- La conducta dels animals.
- Etologia i psicologia animal: Què és l’etologia? Psicologia animal,
experiments de laboratori.
- Pautes fixesd’acció i aprenentatge: pautes fixes d’acció en el
comportament animal. Comportaments innats en l’ésser humà.
BLOC 3.- BASES FISIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA HUMANA
3.1.- Genètica i conducta.
- Breu introducció a la genètica: què estudia la genètica. ADN, ARN.
- Interacció herència i ambient.
3.2.- Les neurones.
- Què són?
- Morfologia de les neurones.
- La sinapsi neuronal. Els neurotransmisors.- Classificació de les neurones segons les seves funcions. Neurones
motores, neurones sensitives i interneurones.
3.2.- El sistema nerviós: descripció general.
- El sistema nerviós central y el sistema nerviós perifèric.
- Breu descripció de les funcions generals de cadascun dels dos sistemes.
3.3.- Estructura i funcions del cervell.
3.4.- Cervell de l’home i cervell de la dona.Diferències cerebrals entre sexes.
BLOC 4. SENSACIÓ, PERCEPCIÓ I ATENCIÓ.
4.1.- Estímuls i sensacions.
4.2. - Què és la percepció?
- Fases del procés perceptiu.
- Classificació dels òrgans sensorials.
4.3.- Diferents teories sobre els mecanismes de la percepció: la teoria
associacionista, teoria de la Gestalt, la teoria cognitiva.
Ptge. part. de Guillem de Torrella, 1

07002 Palma (Illes Balears)Tel.: 971 17 65 00

Fax: 971 17 75 34

4.4.- Factors que influeixen en la percepció.
- Factors externs: intensitat, repetició, novetat i tamany.
- Factors interns: atenció, motivació, interessos i valors.
- Influència de la cultura i de l’entorn en la percepció.
BLOC 5. LA MEMÒRIA
5.1.- Definició de la memòria.
5.2.- Processos bàsics de la memòria: codificació, registre irecuperació.
5.3.- Model estructural de la memòria segons R. Atkinson i R. Shiffrin: memòria
sensorial, memòria a curt termini i memòria a llarg termini.
BLOC 6. L’APRENENTATGE
6.1.- Aprendre transforma. Què vol dir aprendre?
6.2.- Aprenentatge per condicionament.
- Conducta, estímul, resposta.
- El condicionament clàssic. Ivan Pavlov.
6.3.- Aprenentatge per condicionament. El condicionament...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Examen Prueba De Acceso Grado Superior Biologia
  • PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE GRADO
  • Prueba de acceso grado superior pregunta 6y8
  • Prueba De Acceso Grado Superior Parte Común
  • prueba de acceso a grado superior
  • Examen prueba de acceso grado superior
  • Prueba Acceso Grado Superior-Matemáticas
  • Prueba De Acceso A Los Estudios De Grado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS