Purchasing kpis

Páginas: 58 (14424 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2011
[pic]

[pic]

Àrea TFC: Gestió del coneixement aplicada als projectes informàtics
Consultor: Jesús Bustínduy Basterrechea
Estudiant: Jordi Navarro Esquivel (jnavarroe@campus.uoc.es)
Data de lliurament: 07/01/07
Índex de continguts

1. MOTIVACIÓ DEL TFC 4
1.1. Títol del TFC 4
1.2. Propòsit 4
1.3. Objectius 4
1.4. Resultats esperats 5
2. PLANTEJAMENT DEL TREBALL 6
2.1.Introducció 6
2.2. Estructura i descomposició de tasques 6
3. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 9
3.1. Introducció 9
3.2. Resum estimació durada 9
4. PLANIFICACIÓ TEMPORAL DE LES TASQUES 10
4.1. Planificació del projecte 10
4.2. Fites de control 11
5. ANÀLISI DE REQUISITS 12
5.1. Introducció 12
5.2. Domini del problema 12
5.2.1. Descripció 12
5.2.2. Productes interns iexterns 13
5.2.3. Tècniques recomanades 13
5.2.4. Plantilles i patrons 13
5.3. Identificació dels requisits funcionals i no funcionals 20
5.3.1. Descripció 20
5.3.2. Productes interns i externs 20
5.3.3. Tècniques recomanades 20
5.3.4. Plantilles i patrons 20
5.4. Desenvolupament del model estàtic 23
5.4.1. Descripció 23
5.4.2. Productes interns iexterns 23
5.4.3. Tècniques recomanades 23
5.4.4. Plantilles i patrons 23
5.5. Desenvolupament del model dinàmic 26
5.5.1. Descripció 26
5.5.2. Productes interns i externs 26
5.5.3. Tècniques recomanades 26
5.5.4. Plantilles i patrons 26
6. DISSENY FUNCIONAL DEL PROGRAMARI 29
6.1. Introducció 29
6.2. Reutilització 29
6.3. Disseny arquitectònic 32
6.4.Disseny dels casos d’ús 33
6.5. Revisió del diagrama estàtic de disseny 33
6.5.1. Normalització dels noms 33
6.5.2. Reutilització de classes 33
6.5.3. Adaptació de l’herència 33
6.5.4. Substitució de les interfícies 33
6.5.5. Millora del rendiment 34
6.5.6. Especificació de les operacions implícites 34
6.5.7. Classes frontera i classe inicial 34
6.5.8. Cohesiói acoblament 34
6.6. Disseny de la persistència 34
6.6.1. BBDD OO 34
6.6.2. BBDD relacionals 34
6.6.3. BBDD object-relational 35
6.7. Disseny de la interfície gràfica d’usuari 35
6.7.1. Elements i funcionament 35
7. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 36
7.1. Document d’Anàlisi de Requisits (DAR) 36
7.2. Document del Disseny Funcional (DDF) 36
7.3. Documents interns 368. EINES DE GC 37
9. PLANIFICACIÓ DEL TEMPS I L’ESFORÇ 38
9.1. Mètodes i models 38
9.2. Seguiment 40
10. COST DEL PROJECTE 46
10.1. Mètriques del programari 46
10.1.1. Mètriques del producte i del procés 46
10.1.2. Mètriques de qualitat i de productivitat 46
10.2. Mètodes i models 46
10.2.1. Estàndards de productivitat 47
11. GESTIÓ DE CONTINGUTS 48
11.1.Implantació de la gestió del coneixement 49
11.2. Indicadors de gestió 50
11.2.1. De rendiment 51
11.2.2. De qualitat 52
11.2.3. D’utilització 53
12. GESTIÓ DEL CANVI 56
12.1. Oportunitats i amenaces 56
12.2. Lideratge i treball en equip 57
13. CONCLUSIONS DEL PROJECTE 58
13.1. Conclusions sobre el TFC 58
13.2. Ampliacions i millores 58
14. BIBLIOGRAFIA 59

1. MOTIVACIÓ DELTFC

1.1. Títol del TFC

El títol d’aquest TFC és “Gestió del coneixement aplicada als projectes informàtics de desenvolupament de programari OO” dins l’àrea de “Gestió del coneixement aplicada als projectes informàtics”.

1.2. Propòsit

Un dels principals problemes en la gestió de projectes informàtics és poder mesurar el que es fa, de manera que podem aprofitar aquest coneixement pera nous projectes i fer una estimació més realista. Cal fer un seguiment dels canvis i controlar les diferents versions, al temps que s’ha de mantenir actualitzada la documentació, gestionar incidències, saber on estem (que queda per fer), nivell de detecció d’errors, etc.

En el desenvolupament de projectes informàtics, ens trobem sovint que moltes de les premisses que es deriven de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • E-Purchasing
  • Kpis
  • kpis
  • PURCHASING
  • Cfs y kpis
  • ¡Benditos Kpis!
  • Kpis
  • Kpis

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS