Quimica

Páginas: 6 (1440 palabras) Publicado: 6 de enero de 2014
2.3 MESCLES
Les mescles son combinacions de diverses substancies pures sense interacció química. Cadascuna conserva la seva composició i les seves propietats. Les substancies pures formen una mescla que es poden separar mitjançant operacions basades en els fenòmens físics.
Dos tipus de mescles: homogènies i heterogènies.
A) MESCLA HOMOGÈNIA I DISSOLUCIÓEsta formada per diferents components, tot i que presenten una distribució uniformes pròpia de matèria homogènia. Ex: Aigua de mar. Les dissolucions són mescles homogènies de dues substancies o més.Dissolució= solut+dissolvent. Solut: Substancia que es dissol. Normalment es troba en menor proporció i s’associa a un sòlid. Dissolvent: Substancia que dissol,que engloba el solut. Normalment es troba en major proporció i s’associa a un líquid. En moltes dissolucions el dissolvent es el H2O .
Solubilitat: és la quantitat de solut dissolta, en un volum determinat de dissolvent, es una dissolució saturada.La solubilitat depèn de la temperatura. Podem dir que una dissolució és:
Diluïda: poca proporció de solut.
Concentrada: molt solut.
Saturada: El dissolvent no admet més solut.
No saturada: El dissolvent amés més quantitat de solut.
Sobresaturada: Mes solut dissolt del corresponent.
Les corbes de la solubilitat: Són gràfiques en les quals es reflecteix la quantitat de solut que espot dissoldre en una determinada quantitat de dissolvent en funció de la temperatura.
B) MESCLA HETEROGENIA
És aquella els constituents de la qual distingim a ull nu o amb un microscopi poc potent. La distribució de les partícules no es uniforme; per tant, la composició no és la mateixa en tots els punts. Ex: Una mescla de sofre i llimadures deferro. ELS COMPOSTOS NO SON MESCLES.
2.4 SEPARACIÓ DELS COMPONENTS D’UNA MESCLA
Per estudiar les substancies necessitem tenir-les en estat de puresa. Per poder fer una separació correcta hem de conèixer les propietats dels seus components. Distingim entre la separació de components en mescles homogènies i en mescles heterogènies.A) SEPARACIÓ DEL COMPONENTS DE MESCLES HETEROGÈNIES.
LA FILTRACIÓ: Es tracta d’una operació que, basant-se en la mida diferent de les partícules , permet separar mescles heterogènies( sòlid i líquid) mitjançant els filtres. El líquid es capaç de travessar el filtre, que reté les partícules de sòlid. Per exemple: la terra de l’aiguad’un fang. De filtres hi han de molts tipus: els de sorra, els de premsa, els de banda, els de disc i tambor... Al laboratori, la filtració es duu a terme mitjançant embuts i paper de filtre. La filtració, es pot accelerar amb el buit i també la pressió.
LA DECANTACIÓ: És una operació, basada en la diferencia de densitats, ques’utilitza quan els components que volem separar son molt diferents respecte aquesta magnitud. La separació pot ser entre: - Dos líquids immiscibles: Al laboratori s’utilitza l’embut de decantació - Sòlids en líquids: Per exemple, s’utilitza a les depuradores per aconseguir separar el fang i les partícules d’una certa mida de la resta de l’efluent.
LA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Quimica quimica
  • quimicos y quimica
  • Quimica
  • Quimico
  • Quimica
  • Quimica
  • Quimica
  • Quimica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS