Rse en accion

Páginas: 18 (4302 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2010
81,9(56,'$' 1$&,21$/ '( 6$1 0$57,1 (6&8(/$ '( (&2120,$ < 1(*2&,26

&$7('5$ 5(63216$%,/,'$' 62&,$/ (035(6$5,$ 75$%$-2
56( (1 $&&,21 628/ 75$,1

&8(532 '2&(17(
/,& -25*( 58%,16=7(,1 /,& *$%5,(/ %2(52 /,& *$%5,(/$ 58+/ /,& '$1,(/ ,926.86

$/80126
12(/,$ /(325$&( -25*( 6$%$7,1, 9(521,&$ 0(//$'2 /(21(/ 75,1&+(5, *867$92 *5$662

&8562
1ž ž &8$75,0 

,1',&($%675$&7 ,1752'8&&,21 3UHVHQWDFLyQ GH OD HPSUHVD 6RXO 7UDLQ SRU GHQWUR 6HUYLFLRV EULQGDGRV 3/$17(2 '(/ &$62 ([SRVLFLyQ ,19(67,*$&,26 '( /$6 &$86$6 $0)( *UiILFR $0)( $QiOLVLV $0)( 0RGHOR GHO ,FHEHUJ %5(9( 5(6(f$ '( (92/8&,Ï1 '( (;&(/(1&,$ '( 628/ 75$,1 (1 (/ 7,(032 /RV FRPLHQ]RV« $xR $xR 0(-25$6 ,03/(0(17$'$6 $IHFWDFLyQ DO S~EOLFR LQWHUQR $IHFWDFLyQ DO HQWRUQR $IHFWDFLyQ DO &RQWH[WR &21&/86,2168*(5(1&,$6 < 5()/(;,21(6 $1(;26 %,%/,2*5$),$

  

  

    

´+DVWD TXH TXLHQHV RFXSDQ SXHVWRV GH UHVSRQVDELOLGDG QR DFHSWHQ FXHVWLRQDUVH FRQ YDOHQWtD VX PRGR GH DGPLQLVWUDU HO SRGHU \ GH SURFXUDU HO ELHQHVWDU GH VXV SXHEORV VHUi GLItFLO LPDJLQDU TXH VH SXHGD SURJUHVDU YHUGDGHUDPHQWH KDFLD OD SD]µ

-XDQ 3DEOR ,,

816$0 ± 56( 

56( (1 $&&,21628/ 75$,1

$EVWUDFW (O SUHVHQWH HVWXGLR DQDOL]D FRPR D SDUWLU GH XQ ODPHQWDEOH DFFLGHQWH RFXUULGR HQ OD GLVFR 6RXO 7UDLQ HQ HO DxR VH SUR\HFWD OD RSRUWXQLGDG GH PRGLILFDU OD IRUPD GH SODQWHDUVH HO QHJRFLR /D LQYHVWLJDFLyQ WLHQH FRPR REMHWLYR UHVDOWDU TXH PHGLGDV VH WRPDURQ D SDUWLU GH DTXHO VXFHVR GHQWUR GHO PDUFR GH 5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO (PSUHVDULD (V FLHUWR TXH OD HPSUHVD VLHPSUHDSOLFy SROtWLFDV GH 56( VLQ VDEHUOR ODV FXDOHV WDPELpQ VHUiQ LOXVWUDGDV 3RU ~OWLPR VH LQWURGXFHQ FRQFOXVLRQHV \ UHIOH[LRQHV GHO JUXSR GH WUDEDMR FRPR VXJHUHQFLDV D HIHFWRV GH PHMRUDU D IXWXUR OD SHUIRUPDQFH GH OD HPSUHVD

 GH 

816$0 ± 56( ,1752'8&&,21 3UHVHQWDFLyQ GH OD HPSUHVD /D HPSUHVD 26/85 65/ PDV FRQRFLGD FRPR 628/ 75$,1 VH HQFXHQWUD VLWXDGD HQ OD FDOOH 5DPyQ &DUULOOR1ž ± 6DQ 0DUWtQ &HQWUR GH OD 3URYLQFLD GH %XHQRV $LUHV 628/ 75$,1 HV XQD 3\0( FRQ XQD VXSHUILFLH GH P TXH IXQFLRQD FRPR XQ /RFDO %DLODEOH R 'LVFRWHFD GHVGH HO DxR 'HVGH HQWRQFHV FDGD ILQ GH VHPDQD UH~QH D QXPHURVRV MyYHQHV TXH PXFKRV GH HOORV VRQ KLMRV GH JHQHUDFLRQHV TXH WDPELpQ IXHURQ KDELW~HV GHO OXJDU \ TXH SDVDQ D VHU SDUD OD HPSUHVD VX PHMRU FDUWD GH SUHVHQWDFLyQ \D TXHPXFKRV GH HVRV SDGUHV FRQILDURQ \ VLJXHQ FRQILDQGR HQ 628/ 75$,1 FRPR XQD EXHQD DOWHUQDWLYD SDUD HO HVSDUFLPLHQWR GH VXV KLMRV GHELGR D OD WUD\HFWRULD FRQ TXH FXHQWD OD 'LVFR \ TXH PDUFD OD GLIHUHQFLD &XHQWD FRQ XQD GRWDFLyQ GH SHUVRQDV TXH WUDEDMDQ GXUDQWH WRGD OD VHPDQD SODQHDQGR RUJDQL]DQGR \ GLULJLHQGR WRGDV ODV DFWLYLGDGHV SDUD TXH FDGD EDLOH VDOJD GH OD PDQHUD PiV RSWLPD VHJ~Q ORGLVSXHVWR SRU ORV RUGHQDPLHQWRV ORFDOHV XUEDQRV TXH GHWHUPLQDQ FyPR \ EDMR TXH FRQGLFLRQHV VH GHEHQ OOHYDU D FDER HVWH WLSR GH DFWLYLGDG $GHPiV \ VXPDGR D HVWR OD DXWRH[LJHQFLD SRU SDUWH GH ORV GXHxRV HQ TXH WRGR VH KDJD FRQ HO PD\RU GH ORV FXLGDGRV \ UHVSRQVDELOLGDG SRU SDUWH GH FDGD XQR GH ORV TXH DOOt SUHVWDQ VX IXHU]D GH WUDEDMR DSXQWDQGR DO ELHQHVWDU GH ORV MyYHQHV \ HVSHFLDOPHQWH SDUDPDQWHQHU OD FRQWLQXLGDG ODERUDO SUHVHUYDQGR OD IXHQWH GH WUDEDMR 'LDJUDPD RUJDQL]DFLRQDO

'LUHFFLyQ *HQHUDO *XLOOHUPR \ 'DQLHO

6HUYLFLRV GH ž /HJDOHV &RQWDGXUtD ,QJHQLHUtD

&RQFHVLyQ %DUUDV

5HODFLRQHV 3~EOLFDV

0~VLFD ,OXPLQDFLyQ \ HIHFWRV

6HJXULGDG 3ULYDGD

0DQWHQLPLHQWR HOpFWULFR \ PHFiQLFR

7DUMHWHURV

 GH 

816$0 ± 56( /D IRUPD GH RUJDQL]DFLyQ GH OD HPSUHVDHV IXQFLRQDO 6H HQFXHQWUD GLYLGLGD VHJ~Q ODV GLIHUHQWHV GLVFLSOLQDV R FRQRFLPLHQWRV 5HODFLRQHV S~EOLFDV 6RQLGR 0DQWHQLPLHQWR &RQFHVLyQ GH EDUUDV \ VHJXULGDG SULYDGD $ FDGD GHSDUWDPHQWR OH FRUUHVSRQGH OOHYDU DGHODQWH FRQ SOHQD UHVSRQVDELOLGDG VX IXQFLyQ 6X HVWUXFWXUD SLUDPLGDO HV SODQD \ ODV GHFLVLRQHV VRQ D PHQXGR FHQWUDOL]DGDV SRU OD GLUHFFLyQ GH OD HPSUHVD /D FRPXQLFDFLyQ \ HO WUDWR...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

 • Beneficios De La Rse
 • Acciones RSE
 • Accion RSE
 • Plan De Accion Rse
 • la RSE
 • RSE
 • RSE
 • LA RSE

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS