Servicios sociales

Páginas: 28 (6873 palabras) Publicado: 17 de febrero de 2011
1. INTRODUCCIÓ

Aquest treball tracta sobre el col·lectiu de joves, per això, primer que res començarem definint joventut com a grup, sense oblidar-nos d’esmentar les seves característiques, els seus factors de risc i la seva tipologia. Tot això, estarà relacionat amb la inserció ocupacional d’ells.
Per finalitzar aquest apartat, trobarem una classificació del col·lectiu en funció del mercatlaboral.
A partir del col·lectiu, on destacarem als NINI, joves que ni treballen ni estudien i per intentar que disminueixi aquest subgrup del col·lectiu, es realitzarà un diagnòstic on es marcarà un objectiu general, a partir del qual és realitzaran tres programes.
El primer d’ells serà un programa assistencial, seguidament un programa d’actuació i finalment un programa de prevenció.
Aquestsprogrames inclouen un projecte; d’intervenció i de prevenció, respectivament als programes esmentats.
A partir d’això, direm que cada projecte consta d’activitats, les quals contribuiran al compliment dels objectius establerts en el diagnòstic. Totes aquestes activitats constaran en un cronograma i estaran pressupostades.
Finalment, hem de dir que aquest treball a totes les integrants del grup,ens ha estat satisfactori, ja que som joves i ens veiem afectades directament per tots els punts que afecten al col·lectiu.
Principalment, aquesta és la raó que ens a portat a totes a donar aquest punt de vista al treball, i a partir del qual intentem prevenir, actuar i assistir a tots els joves, e intervenir en general en allò que nosaltres com a joves veiem que fa falta, i què mitjançant aquestesaccions , les quals creiem necessàries en la societat, aconseguir el propòsit de la formació.
Per això, apostem per la formació, que a la llarga acaba sent garantia de treball qualificat. Per aquest motiu doncs, tot allò relacionat amb el món del mercat s’ha de treballar des de d’infància i així aconseguir que ningú es desencarrili de la formació, o al menys que tingui tota la informaciónecessària al seu abast.

2. COL·LECTIU JOVE
Quan parlem de joves fem referència a la idea de jove adult o bé de jove adolescent.
L’edat ha servit com a paràmetre per designar com a joves a aquells subjectes que es troben dins d’un determinat paràmetre d’anys. Alguns creuen que és el tram d’edat que va des de els 15 als 25 anys d’edat, però altres creuen que compren el rang d’edats entre 15 i 29anys.
No obstant més enllà de les diferències que es poden trobar en els límits d’edat establerts per la implementació de plans i programes oficials respecte els joves hi ha que dir que la joventut per la seva heterogeneïtat i diversitat, difícilment pot quedar definida a partir d’un rang d’edat. Les condicions socials, econòmiques i polítiques, els valors culturals, els aspectes religiosos,etc...són tots aquells elements que orienten i dirigeixen la vida dels individus que conformen la societat.

D’altra banda, les característiques d’aquest col·lectiu concret:
Falta de formació específica.
Absència de expectatives professionals.
Cerca del primer treball o falta de continuïtat en treballs previs.
Desconeixement de vies y tècniques de cerca de feina.
Falta de habilitats socialsaplicades al àmbit laboral.

Així doncs, aquest col·lectiu es pot veure afectat per diversos factors, com són:
FACTORS ACTITUDINALS:
Baixa autoestima.
Pessimisme anvers al treball.
Expectatives de treball a llarg termini.

FACTORS LABORALS I FORMATIUS:
Poca formació y baixa predisposició.
Falta de experiència laboral o escassa.
Desconeixement del seu currículum ocult.

FACTORS SOCIOECONÒMICS:Entorn socioeconòmic inestable.
Protecció social escassa o inexistent.
Tot i això, existeixen altres factors que poden afectar més als joves com són:
Desorientació en la transició entre la escola y el treball: La escola no assumeix suficientment la funció de orientadora laboral, especialment en els joves que no realitzen un itinerari estàndard de formació, els joves desmotivats i que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • servicios sociales
  • servicio social
  • servicio social
  • Servicio Social
  • Servicio Social
  • servicio social
  • servicio social
  • SERVICIO SOCIAL

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS