Tema 1

Páginas: 11 (2525 palabras) Publicado: 26 de marzo de 2015
(Aquest material només té l'objectiu de servir com a
complement de les explicacions de classe. El material
d'estudi és el que s'indica al Pla Docent).

TEMA 1: L'activitat econòmica.
1. L'economia com a ciència social.
Dintre del camp de les ciències, es distingeixen les ciències naturals (f'isica,
química, biologia,...) de les ciències socials. Aquestes últimes tenen com a
objecte d’estudi, noels fenòmens de la Naturalesa, sinó els fenómens lligats a
l’actuació humana en societat.
L’objecte d’estudi de l’Economia s’ha definit de diverses maneres, com ara les
dues següents:
a) l´aplicació de recursos escassos i amb usos alternatius a la satisfacció de
necessitats humanes.
b) la producció i distribució de béns i serveis.
Des del punt de vista metodológic, cal tenir present que, com aciència social,
l’Economia:
a) no disposa de la possibilitat d’experimentaci'o (alguna ciència natural
tampoc disposa d’aquest recurs metodològic, com ara l’Astronomia).
b) el principal recurs per tal de contrastar teories amb els fets és l’observació
de la realitat (present o passada). Aixó fa que siguin especialment importants:
- la fiabilitat de les dades que serveixen per reflectir els fenómensobservats;
- la interpretació daquestes dades i de les relacions entre les variables
estudiades.
Un altre problema, com en totes les ciències socials, és la interferència
d’ideologies i interessos en el procés d’anàlisi dels fets. Quins temes s’estudien?
Quines dades es seleccionen per l’análisi? Quines prioritats d’actuaci'o són més
eficients per resoldre algun problema económic? Les respostespoden variar
segons la perspectiva social dels que efectuen l’estudi (o de qui pagui les
investigacions).

Activitat econòmica
Producció
Aplicació
Aplicació de recursos productius a
l’obtenció
obtenció de béns

Distribució
Conjunt de processos pels quals
els bé
béns i serveis es fan disponibles.
disponibles.

Observacions s/ metodologia.
metodologia
No possibilitat d’experimentació.
Nomésobservació; però amb dificultats de
contrastació:
• dades fiables (econ. submergida, ex. suïcidis,...)
• variables en joc (ex. encenedors i càncer pulmó)
• sentit relació causal (ex. congestió i urbans)

Consum
Aplicació
Aplicació directa a la
satisfacció
satisfacció de necessitats

Interferència de valoracions, interessos,...

Gabriel Cortés

2.- Factors de producció. Sistemes econòmics.
Factors deproducció.
Són els tipus diferenciats de recursos productius. Se'n distingeixen
tradicionalment tres, segons la font o origen dels serveis productius que se'n
deriven:
- el TREBALL, aportat per aquella part de la població que està en condicions i
disposició de realitzar activitats productives: és l'anomenada població activa*;
- els RECURSOS NATURALS, aportats per la natura a partir de les sevescondicions primàries (terres conreuables, jaciments, boscos, etc.)**;
- el CAPITAL, aportat per previs processos de producció, anteriors a l'actual:
es tracta, per tant, de mitjans de producció prèviament produïts.***

* La població activa inclou la població OCUPADA i també la que està EN
ATUR.

** La natura no sols intervé com a proveïdor de recursos productius, que
poden ser o no renovables; elmedi ambient natural també és receptor de
residus procedents dels processos de producció i de consum (deixalles,
contaminació, etc.).

*** Els béns de capital poden ser d'un sol ús (capital CIRCULANT) o d'ús
durador (capital FIX).

Sistemes econòmics.
En un sistema capitalista pur...:
a) ... els mitjans de producció (recursos naturals i béns de capital) són de
propietat privada; llurs propietaris endisposen segons els seus interessos (dintre
del marc legal establert);
b) ... el treball és lliurament contractat a canvi d’un salari (no hi ha esclavitud o
altres formes de servitud);
c) ... les decissons económiques individuals (què produir, com gastar, etc)
s’articulen a través del mercat, on es confronten les diferents disposicions a (i
possibilitats de) comprar i vendre.
En un sistema...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tema 1
  • TEMA 1
  • Tema 1
  • tema 1
  • Tema 1
  • Tema 1
  • Tema 1
  • TEMA 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS