A evolución das da

Páginas: 6 (1439 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2011
A evolución do campo das Dificultades de Aprendizaxe

Manuel Miguéns Pérez

MANUEL MIGUÉNS P ÉREZ A EVOLUCIÓN DO CAMPO DAS DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

A análise da evolución do campo das dificultades de aprendizaxe, ao longo da súa relativa curta historia, preséntanos un eido de estudo caracterizado actualmente pola súa vocación interdisciplinar, onde a medicina, a psicoloxía e aeducación participan de xeito diferenciado, mais cun semellante nivel de actividade, nos procesos de diagnose, explicación e elaboración de estratexias de cara á identificación e aplicación de solucións. Podemos identificar tres fases características neste proceso histórico de consolidación das dificultades de aprendizaxe como categoría oficial da educación especial: a fase de fundación, a fase deintegración e a fase de proxección cara o futuro. Na etapa de fundación, que comprende as investigacións e teorías elaboradas desde a medicina e a neurociencia durante o século XIX e a primeira metade do século XX, sentáronse as bases científicas que xustificaron o xurdimento deste novo campo da educación especial, a partires de investigacións que relacionaban a perda de certas habilidades específicas,tanto de linguaxe coma de comportamento, con alteracións do funcionamento cerebral. Sobre a instrución académica, déuselle nesta fase fundacional unha prioridade estratéxica ao adestramento en procesos psicolóxicos básicos, baseándose na idea de que era necesario que estes procesos estivesen intactos para que a execución e o desenvolvemento académico fosen axeitados. Cabe destacar neste período asaportacións realizadas respecto dos dificultades na linguaxe oral, encabezadas polas investigacións feitas por Gall sobre as relacións entre as lesións cerebrais e os trastornos da linguaxe, a quen lle seguiron Broca, Wernicke e Jackson cos seus correspondentes estudos en torno ás afasias. A estas investigacións seguíronlle outros os estudos relacionados coas dificultades na área de linguaxeescrita, onde destacaron as figuras de Hinshelwood e Orton, así como as aportacións relacionadas na área perceptivo-motora, con Goldstein e Strauss á cabeza e a quen lle seguiron os traballos de Kephart e Cruickshank. Foi precisamente a opinión de Cruickshank, respecto de que as causas eran menos importantes que as manifestacións condutuais, a que deu lugar a un xiro na interpretación do enfoque maisaxeitado respecto do tratamento deste tipo de disfuncións. A defensa desta versión, realizada por Kirk e Bateman, provocou o achegamento ao eido educativo, mediante o avance dunha definición das dificultades de aprendizaxe que marcaría o inicio da etapa de integración no ano 1963: “Un retraso, trastorno ou desenvolvemento lento nun ou máis procesos da fala, linguaxe, escritura, aritmética ou outrasmaterias escolares resultantes dun hándicap

2

MANUEL MIGUÉNS P ÉREZ A EVOLUCIÓN DO CAMPO DAS DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

psicolóxico causado por unha posible disfunción cerebral e/ou trastornos emocionais ou condutuais. Non é o resultado de retraso mental, deprivación sensorial ou de factores culturais ou instrucionais.” Deste xeito, Kirk estaba a referirse a un extenso grupo de nenos enenas que non podían incluírse noutras categorías de desvantaxes, pero que necesitaban unha axuda específica para adquirir habilidades escolares, restrinxindo os criterios para a clasificación das dificultades de aprendizaxe a: discrepancia, especificidade e exclusión. Xorde pois, a partires desta momento, unha etapa de integración, comprendida entre 1963 e 1990 e caracterizada pola inclusión dasdificultades de aprendizaxe como categoría concreta dentro da educación especial. Durante este período proliferan as publicacións específicas sobre o campo, a creación de organizacións e asociacións profesionais e o desenvolvemento de disposicións legais coa fin de dotar economicamente servizos adaptados que deran resposta ás necesidades educativas especiais dos estudantes con dificultades de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • adasda ad da das
  • A Poesía Das Irmandades Da Fala
  • Poesia das irmandades da fala
  • das{da
  • evolucion historica da la geografia
  • As Ambiguidades Da Reciclagem Das Latas De Alumínio
  • A poesía das irmandades da fala. caracterísiticas, autores e obras representativas
  • A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS