Analis de casos pac1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1795 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Activitat 1: La correcta contextualització de les demandes d’intervenció que rebem és fonamental en la nostra pràctica professional. Identifica, a cadascun dels tres casos esmentats abans, la dada més significativa per a la intervenció psicopedagògica present a cadascun dels diferents contextos que hi podem diferenciar (context escolar, context social, context familiar i context individualdels alumnes).

| |Context escolar |Context social |Context familiar |Context individual |
|Módul 8: Aprenentatge |Centre amb un projecte |Diversitat de població, |Famílies implicades, que |Diversitat d’alumnat. |
|cooperatiu |consolidat d’inclusió |conviuen treballadors del|participen, disposades a |Elevatnombre d’alumnes |
| |escolar i atenció a la |sector de serveis, |col·laborar. Confien en |amb necessitats |
| |diversitat. Disposen d’un |famílies nouvingudes i |el professorat i en es |específiques (a causa de |
| |equip de professorat estable|famílies en situacions |seves propostes, la qual|discapacitats, situacions|
| |i es dóna molta importància |socials desafavorides. |cosa facilita a tirar |socials desafavorides, |
| |a la coordinació i gestió | |endavant la iniciativa |dificultats |
| |del centre. | |proposada.|d’aprenentatge). |
|Módul 3: Atenció a la |L’assessor forma part de la |Barri perifèric d’una |Famílies amb problemes |Heterogeni: alumnes |
|diversitat |comissió pedagògica i dels |ciutat industrial amb un |econòmics importants i |d’incorporació tardana, |
| |equips de nivell, dos òrgans|nivell sociocultural |algunes amb |alumnes ambbons nivels |
| |importants de presa de |normal-baix. |desestructuració força |d’aprenentatge i alumnes |
| |decisions, tant del centre | |problemàtica. |que no han assolit els |
| |com dels alumnes. | | |objectiusbàsics de la |
| | | | |primària. |
| | | | |Pocs hàbits de treball i |
| | | | |d’estudi. Nosaben emprar|
| | | | |estratègies bàsqiesu |
| | | | |d’organització i |
| | | | |planificació.|
|Cas 10: Nivells |L'institut té tres línies |Barri perifèric. La | |Problemes de disciplina. |
|d’aprenentatge del 4t |d'ESO Manca de participació,|condició sociocultural de| |Diversitat de nivells |
|d’ESO |implicació i motivació de |la població és ||d’aprenentatge. |
| |l’equip directiu, del |mitjana-baixa. Presència | | |
| |professorat, del |d’algun col·lectiu | | |
| |psicopedagog del centre i de|marginal. | |...
tracking img