Antropologia teologica 1990

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4582 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LLIBRES SOBRE ANTROPOLOGIA TEOLOGICA EN LA DECADA DELS '90 (111)
Antoni MATABOSCH

El tema del pecat original continua essent una de les qüestions més difícils d'entendre i de formular teologicament. Des del segle XIX fins avui dia s'han anal. acumulant noves recerques i aportacions que han sacsejat la noció classica que en teníem. La t e o ria de l'evolució i el poligenisme, les aportacionsde l'hermeneutica bíblica i historica i les noves sensibilitats culturals, han portat a fer que es defensin, amb més o menys encert, posicions absolutament contraposades. Ens trobem amb alguns que el refusen completament; es tracta, diuen, d'un mite o concepte sense cap fonament bíblic i que cal arraconar de l'horitzó teologic. Altres es mostren perplexos i prefereixen passar-hi de puntetes,fent-hi al.lusions més aviat formals, sense entrar-hi a fons. Uns altres assumeixen tota la tradició bíblica i teologica, pero intenten fer-ne una interpretació que sigui alhora més fidel a les dades i més intelsligible pel món d'avui. Finalment hi ha aquells que defensen tant les dades bíbliques com la seva interpretació clhssica i la formulació teologica de la neoescolastica, a vegades amb algunsmatisos propis. Els llibres que a continuació recensionem reflecteixen clarament algunes d'aquestes posicions. En tot cas, cal dir que el tema del pecat original no és una qüestió aillada en el conjunt de l'horitzó cristiii, sinó que té repercussions en la concepció cristiana de la persona humana, en la cristologia i en la soteriologia. No és, per tant, un tema banal o periferic.

32. AndréMANARANCHE, o& es-tu? Le péché originel, ~ a r i sFayard 1990, 217 Adam, : PP. Aquest llibre és una continuació del que el mateix autor publica sobre la creació i que hem recensionat més amunt. També va adreqat a exposar la fe cristiana als joves, pero ho vol fer d'una manera seriosa i sistemhtica. Divideix la materia en dues parts; la

primera sobre I'ensenyament de 1'Església i la segona sobre lesrecerques actuals o temes discutits. El primer tema que tracta sobre l'ensenyament de 1'Església és «El pecat dels hngels» (pp. 21-85). Segueixen els textos bíblics on es parla dels dimonis i tracta de la seva existencia, del seu pecat, de les motivacions i de les conseqüencies (condemnats per sempre). Passa després a tractar de Satan, el seu carhcter personal, I'oposició a Jesús, els noms queassumeix i les,operacions i el ministeri exorcista en I'Església. Conclou dient: «Nous savons, par I'Evangile, qu'il (el dimoni) est l'un des acteurs de 1'Histoire du salut: un acteur que la vie publique de Jésus force h jouer son jeu. Point de doute la dessus. Mais o11 se perdra a vouloir spéculer sur lui davantage» (p. 51). S'hauria de dir sobre aquest apartat que l'autor no fa mai cap estudi críticsobre cap text, caient així en una posició excessivament literalista. La segona part d'aquest capítol la dedica al «pecat d'Adam i Eva» (pp. 86-174). Vol deixar clar que hi ha un pecat a I'origen que ens converteix a tots en pecadors i del qual ens redimeix Jesús, el Salvador. El primer pecat fa perdre tots els dons de Déu, sobrenaturals i preternaturals. És el Crist qui ens fa entendre el pecat;el1 és el salvador universal i definitiu que ens revela el pecat original; és la remissió dels pecats que ens aclareix el pecat, tot suprimint-lo. La falta d7Adam és l'entrada al món d'un misteri d'iniquitat que ens arrossega a tots a fi d'incloure'ns en el misteri de la seva bondat. L'autor, de manera semblant a l'apartat anterior, peca de literalitat. Tampoc no fa cap reflexió teologica quevulgui aclarir una mica més el tema del pecat original en nosaltres, el pecat original originat. El segon capítol és dedicat a «Les recerques actuals» (pp. 175-217), especialment sobre dos sectors ben diferents. Un és estrictament teologic i fa veure que actualment s'insisteix en un tema que ha tingut una llarga tradició: el de Jesucrist com a centre de la historia, que El1 és el centre de tot i...
tracking img