Atenció a les famílies multiproblemàtiques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1272 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema Subtema
PRIMER BLOC LA FAMÍLIA

1.- Marc legal sobre infància i adolescència: 1.1. En el marc internacional:

-Declaració de Ginebra: primer document internacional que recull les necessitats més bàsiques de la infantesa.

-La Declaració Universal dels Drets Humans de Nova York, l’any 1948, l’articles 25.2 de la qual establia una necessitat d’espacial protecció a la maternitat i a lainfància.

-Declaració Universal dels Dretas de l’Infant (novembre de 1959), vista com una ampliació de la Declaració de Ginebra.

1.2. En el marc autonòmica:

-La Llei 11/1985 , esmentada com a la primera llei dictada pel Parlament de Catalunya un cop li havien estat transferides les competències en matèria de protecció de menors.

1.3 La Legislació vigent en l’atenció a la infància ia l’adolescència:

-La Llei 37/91, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció: Llei actual que respon primordialment a la necessitat de proporcionar una protecció al menor, especialment quan es troba en una situació de desemparament.

-La Llei 37/91 fou desenvolupada pel Decret 2/1997 de 7 de gener que aprovà el Reglament de protecció dels menorsdesemparats i de l’adopció.

-La Llei 8/1995 de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels menors i dels adolescents i de modificació de la Llei 37/1991 de 30 de desembre: Aquesta llei recull en el seu articulat un reconeixement dels drets del nen i de l’adolescent a més d’incidir en la prvalença de l’interès d’aquests en les decisions que els afecten.

-La Llei 8/2002 de 27 de maig, demodificació de la Llei 37/1991 i que incorpora dos nous apartats a l’articles dos. El primer afegit disposa la creació d’unitats d’actuació urgent, la segona addició recull noves mesures específiques per a la població adolescent.2.- Els Serveis Socials d’Atenció Especialitzada:

2.1 l’Organigrama català de protecció a la infància .-

2.2 Els Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescènciaen risc social (EAIA):

-Com han nascut els EAIA?
-Què són els EAIA
-Les Funcions de l’EAIA
-Composició de l’EAIA i l’interdisciplinarietat de la seva tasca: el Treballador-a Social, el Pedagog-a, el Psicòleg-a, i l’Educador-ra social.

2.3 - Els indicadors d’alt risc social en la intervenció tècnico-administrativa dels EAIA:

-Situacions personals del menor.
-Situacions familiars-Situacions del medi familiar
-Les competències parentals: còm evaluar les competències parentals, considerant aquestes com la font principal del cuidatge per assegurar la satisfacció de les necessitats infantils en una família.
-Escales del Benestar Infantil

2.4- Còm poden arribar casos a un EAIA? Com s’ha de rebre la derivació i els circuits administratius:

-Derviació de casos delsServeis Socials d’Atenció Primària a l ‘EAIA
-El Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència.
-El Ministeri Fiscal


3.- Procés d’intervenció de l’EAIA en els casos:

-Concepte de treball interdisciplinari
-Iniciar l’estudi del cas: l’entrevista, visites a domicili, coordinacions amb altres Serveis etc.
-Diagnòstic interdisciplinari, còm elaborar-lo i el diagnòstic social en laintervenció del treballador/a social a l’EAIA
-Valoració tècnica de l’EAIA i proposta de mesures.
-Les Síntesi Avaluatives
-Els Plans de Millora Familiar: disseny dels objectius generals a treballar amb la família des de l’EAIA.


4.- Les mesures administratives en l’atenció a la infància i l’adolescència: Explicació de cadascuna de les mesures administratives i el còm aplicar-les des de l’EAIA.-

-La mesura d’Atenció a la Pròpia família
-La mesura d’Acolliment Simple Institucional: els Centres Residencials d’Acció Educativa.
-La mesura d’Acolliment Simple amb família extensa: quan el menor passa a viure amb tiets, avis, etc.
-La mesura d’Acolliment Simple amb família aliena: Les famílies d’Acollida.
-La mesura d’Acolliment familiar pre-adoptiu.
-La Contenció de la família en...