Ayuda alquiler

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2656 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Renda Bàsica d'Emancipació
* En què consisteix la renda bàsica d'emancipació (RBE)?
* Quines condicions cal complir?
* Quines són les característiques d'aquesta prestació?
* Quins altres requisits cal complir?
* Com se sol·licita i quina documentació cal adjuntar?
* Un cop rebuda la notificació de resolució favorable, com es rep la prestació?
* On es pot demanarmés informació sobre la RBE?
* On i quan es pot demanar?
 

 
En què consisteix la renda bàsica d'emancipació (RBE)?
És un prestació adreçada als joves d’entre 22 i 30 anys i la poden rebre:
 
A.- Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent, que en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, fa més de tres mesos que l'han signat:
    - 210 € mensuals per al pagament dellloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.
 
B.- Els que s'han d'emancipar, i que en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, fa menys de tres mesos que l'han signat:
    - 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o noconsecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.
    - 600 € de préstec sense interessos, per a la fiança.
    Aquesta quantitat s'ha de retornar en finalitzar l'últim dels contractes d'arrendament successivament formalitzats, en el termini de quatre anys des del reconeixement de l'ajut, o quan es deixi de rebre la renda d' emancipació.
    - 120 €, si es necessita aval amb unavalador privat com a garantia de l'arrendament, per a les despeses de la seva tramitació.
 
C. Els que s'han d'emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer:
En aquest cas, els sol·licitant rebrà una resolució provisional i tindrà un termini de tres mesos, a comptar des de la recepció de la comunicació de resolució, per presentar una nova sol·licitud acompanyant la documentaciócorresponent.

 
Quines condicions cal complir?
- Tenir entre 22 i 30 anys (la prestació s'interromp quan es compleixen els 30 anys)
- Disposar d'almenys una font regular d'ingressos bruts anuals inferiors a 22.000 euros.
A aquests efectes, s'entendrà que tenen una font regular d'ingressos:
    - Treballadors per compte d'altri
    - Treballadors per compte propi.
    - El personalinvestigador en formació.
    - Els perceptors d'una prestació social pública de caràcter periòdic.

- Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d'antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una durada prevista de la font d'ingressos d'almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.
- Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge que es destini adomicili habitual i permanent.
- Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu
Els estrangers no comunitaris han de tenir la residència legal i permanent a Espanya.
- No ser propietaris d'un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi per causes no imputables a l'interessat, o que el valor cadastral delmetre quadrat útil de l'habitatge no superi l'import que s'especifica a continuació, depenent de la localitat on es trobi ubicat l'habitatge:
Zona A     1.164,29 €
Zona B        945,98 €
Zona C        936,83 €
Zona D        727,68 €
- No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts tant del titular comde la seva parella) amb l'arrendador de l'habitatge habitual.
Aquest mateix criteri és d'aplicació a la relació entre l'arrendador i l'arrendatari, quan el primer sigui una persona jurídica respecte a qualsevol dels seus socis o participants.
- No ser titulars de béns i drets amb un valor, determinat d'acord amb la normativa de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics...
tracking img