Biomoleculas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1786 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Són biomolècules no formades pels éssers vius, com l'aigua, l'oxigen, diòxid de carboni, anions, com el fosfat (PO3–) o el bicarbonat (HCO4–), i cations, com l'amoni (NH4+).
[modifica] Aigua
Enllaços d'hidrogen entre molècules d'aigua

Article principal: Aigua

El contingut d'aigua en els organismes oscil·la des d'el 95% de les algues al 10% de la dentina de les dents; les llavors ialtres formes de vida latent, com les endòspores bacterianes, tenen un percentatge molt baix d'aigua (inferior al 20%).[1]

L'aigua és la biomolècula més important i es considera que no pot existir vida sense aigua (veure vida extraterrestre). Totes les reaccions químiques que es duen a terme a la cèl·lula necessiten que els reactius estiguin en dissolució aquosa. De fet, l'aigua, degut al caràcterpolar de la seva molècula, és el dissolvent universal, la substància que pot dissoldre un nombre més gran d'altres substàncies; a la cèl·lula, tret dels lípids, les altres molècules hi estan dissoltes.

Les dissolucions biològiques són dispersions col·loïdals ja que, a més de molècules de baix pes molecular hi ha sempre presents macromolècules com els polisacàrids i les proteïnes; els exemplemés notables són el citosol de les cèl·lules, la sang o la llet.
[modifica] Gasos

Article principal: Gas

Cicle del nitrogen

Els principals gasos presents en els éssers vius són l'oxigen (O2), el diòxid de carboni (CO2) i el nitrogen (N2).

L'oxigen és necessari per a la respiració aeròbica, és a dir per obtenir energia mitjançant l'oxidació de matèria orgànica. Aquest procés alliberaCO2.

El diòxid de carboni atmosfèric és la porta d'entrada del carboni present a les biomolècules orgàniques de tota la biosfera; els cianobacteris, les algues i les plantes l'utilitzen durant la fotosíntesi per a elaborar glucosa, incorporant-o així a la xarxa tròfica.

El nitrogen representa el 79% dels gasos atmosfèrics i, malgrat ser un bioelement clau, ja que forma part de les proteïnesi dels àcids nucleics, es un gas pràcticament inert ja que molts poc organismes el poden utilitzar directament. Només alguns bacteris i cianobacteris són capaços d'incorporar el nitrogen atmosfèric a la matèria orgànica (fixació de nitrogen atmosfèric).
[modifica] Minerals

Article principal: Sal (química)

La conquilla dels mol·lusc està feta de carbonat de calci

Els minerals, engeneral en forma de sals, es poden trobar a la matèria viva de tres formes: precipitats, dissolts o associats a d'altres biomolècules.

Minerals precipitats. Constitueixen estructures sòlides i insolubles; formen part de l'esquelet dels vertebrats (Ca3(PO4)2 i CaCO3) de les cobertes protectores de les diatomees i gramínies (SiO2), de les closques dels mol·luscs i equinoderms (CaCO3), etc.Sals minerals dissoltes. Les sals solubles es dissocien en anions (Cl–, NO3–, SO42–, PO43–, HCO3–) i cations (Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Mantenen el grau de salinitat i actuen com a tampons ajudant a mantenir constant el pH; el Ca2+ intervé en la contracció muscular.

Ions associades. El Fe2+ es troba a la hemoglobina i és un cofactor de nombrosos enzims (citocroms); el Mg2+ forma par de laclorofil·la; el PO43– forma part dels nucleòtids i fosfolípids.

[modifica] Biomolècules orgàniques

Son biomolècules formades pels éssers vius. Estan constituïdes bàsicament per carboni, hidrogen i oxigen, amb petites quantitats de nitrogen, fòsfor i sofre. L'element químic central és el carboni, que forma cadenes més o menys llargues on s'hi uneixen àtoms d'hidrogen i dels altres elements.[modifica] Glúcids

Article principal: Glúcid

Molècula de glucosa

El glúcids són biomolècules orgàniques formades per carboni, hidrogen i oxigen. El monòmer bàsics dels glúcids són els monosacàrids, formats per una curta cadena de carbonis (de tres a set), un dels quals duu un grup carbonil i la resta grups hidroxil (-OH) i àtoms d'hidrogen; per tant, la seva formula empírica és...
tracking img