Bombers 2012

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 63 (15550 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dimarts, 17 de juliol de 2012 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Barcelona
ANUNCI La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcalde, va aprovar en sessió celebrada el 27 de juny de 2012 les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a les següents places: - 27 places de Bomber/a del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, mitjançantconcurs oposició lliure, corresponents a l’escala bàsica, grup C2, Escala d’Administració Especial, Sotsescala de Serveis Especials, Classe del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i règim funcionarial. Aquesta convocatòria s'efectua en execució d'allò que disposa l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2012, aprovada per Decret de la Comissió de Govern de 27 de juny de 2012. Eltermini de presentació d’instàncies s’obrirà a partir del dia següent al de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Contra aquesta Resolució, d’acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, en concordança ambel Decret d’Alcaldia d’1 de juliol de 2011 de delegació de competències en el Primer Tinent d’Alcalde, (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 de juliol de 2011), les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Primera Tinència d'Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciósadministratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. Les bases de la convocatòria són les que s’adjunten a continuació. BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LACOBERTURA DE 27 PLACES DE LA CATEGORIA DE BOMBER/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE. 1. Objecte de la convocatòria. La convocatòria es regirà per les presents bases, i en tot allò no previst, per les bases marc aprovades pel Consell Plenari de data 26 d’abril de 1991 i altra normativa concordant amb l’Estatut Bàsicde l’Empleat Públic. Les característiques de la convocatòria són les següents: Núm. de places convocades: 27. Classe de personal: Funcionari/a de carrera. Escala: Administració especial, sotsescala de serveis especials. Categoria: Bomber/a. Grup de titulació: Grup C, subgrup C2. Nivell: 16. 2. Sistema de selecció i torn de la convocatòria. El sistema de selecció emprat en aquesta convocatòria ésde concurs oposició. Aquest s’articula en torn lliure. 3. Requisits de participació de les persones aspirants. 3.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractatsinternacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
CVE-Núm. de registre: 022012016270

1

Dimarts, 17 de juliol de 2012
Igualment, seran admeses, sigui quina sigui la nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i elsseus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o més grans d’aquesta edat dependents. b) Tenir la capacitat funcional per acomplir les tasques. c) Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundaria, graduat o graduada escolar,...
tracking img