Cobertes planes no transitables

Páginas: 11 (2539 palabras) Publicado: 29 de diciembre de 2010
COBERTES PLANES NO TRANSITABLES:

* Història:
Les cobertes planes, en els seus orígens, es construïen en zones geogràfiques on es registraven baixos nivells de precipitacions.
Les que primer apareixen, de les conegudes en els nostres dies, són les fabricades amb troncs de palmera i canyes, i d'altra banda, les fetes amb argila com material aïllant (en algunes zones del Marroc encara espoden veure).
Després, al llarg del temps, es van ser desenvolupant noves tècniques i nous materials, i aquestes cobertes se segueixen usant responent a les diverses necessitats en la construcció.
Entre unes altres, aquestes són les causes del seu ús:
- L'aparició al mercat de nous materials, ja siguin naturals o sintètics, que s’adeqüen perfectament a aquestes cobertes. Un exemple és haver-hisubstituït l'argila com a aïllant pels productes bituminosos, i després el reemplaçament d'aquests pels cautxús sintètics.
Tenint en compte el concepte d'estratificació, aquests materials creen un gran canvi en el concepte de cobertes planes.
- La construcció industrialitzada. El desenvolupament de la indústria de la construcció ha creat una racionalització dels processos constructius, amb lafabricació en sèrie, la modulació d'elements i les normes que ho regeixen, van transformar aquesta construcció artesanal en una altra industrialitzada i puixant.
- La coberta plana es vincula com a símbol de modernitat. L'arquitectura pren aquesta tendència provocant una construcció massiva, de vegades indiscriminada per a aquesta classe de cobertes.
- La necessitat de volum edificat i l'especulacióimmobiliària han donat major avanç a les construccions amb cobertes planes que a les inclinades.
Generalitats
Les Cobertes no solament exerceixen el paper de protecció contra els agents climàtics o per a privadesa, sinó que també hem de considerar-la com un element estructural que suporta el seu pes propi i les sobrecàrregues que actuen sobre el mateix, ja sigui per l'ús, el vent, la neu, lesvibracions del carrer,sismes, etc. Traslladant aquests esforços a tots els elements resistents de l'edifici.
D'altra banda, és sabut que les cobertes no són elements inerts; els seus elements es mouen, es contreuen, es dilaten, per assentaments, fletxes, o efectes tèrmics.
* Parts de la Coberta:
1.- La Superfície Exterior d'Acabat
Aquesta sofreix els embats del vent, la neu, el gel, lacalor de les radiacions solars i possibles càrregues puntuals.
Per aquestes raons és convenient efectuar una bona elecció dels materials que siguin resistents, duradors i també lleugers per no sotmetre a l'estructura a càrregues importants.
2.- Capes Intermèdies
Les capes intermèdies estan sotmeses als moviments que ocasionen els canvis climàtics en la cara exterior i a les deformacions i movimentscreats en el suport.
Per aquest motiu, els materials que integren les capes intermèdies sofreixen moviments, es mouen entre si, fregant-se uns contra uns altres. Per això han de prendre's certes precaucions a l'hora de resoldre les capes intermèdies de les cobertes.
3.- Suport
El suport també està sotmès a deformacions que repercuteixen en les capes intermèdies i en l'acabat de la cobertaplana. Aquestes deformacions poden afectar en les parets de coronació creant problemes de fissures amb la consegüent falta d'estanqueïtat per a l'edifici.

* Requisits per a Cobertes Planas:
Aquestes cobertes tenen pendents que no superen el 5%.
Amb pendents de fins al 10% es considera com a teulada amb poc pendent, encara que la capa d'acabat sigui la d'una coberta plana.

Resistència aDiverses Condicions Climàtiques
Depenent dels següents condicionants:
- Espessor del Material de Recobriment:
Com més gruixut és el material, major és la resistència; encara que hem de recordar que a major espessor s'incrementa el pes. Per això es trien per a l'acabat, elements resistents i lleugers.
- Pendents de la Coberta:
Quan l'acabat es realitza amb peces petites, existeix un major...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plan De Manejo De Transito
  • Plan de manejo de transito
  • Plan de Control de Transito
  • Plan de Transito Provisorio del Tramo 1
  • PLAN TRANSITO
  • Planes De Manejo De Transito
  • PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
  • plan de clase señales de transito

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS