Comentario de texto de un gráfico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (853 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El gràfic que anem a comentar és de tipus linial. El tema que tracta és les accions i la producció industrial a tot el món, comparant l'índex de cotització de les accions i l'índex de producció il'índex de la producció industrial. La font fel gràfic és el llibre per a batxillerat Hisòria del Món Contemporani, de J. Aróstegui Sánchez, M. García Sebastián, C. Gatell Arimont, J. Palafox Gamir i M.Risques Corbella, Vicens Vives, Espanya, 2008. La cronologia del gràfic comprèn des de l'any 1926 fins el 1933, i la unitat de mesura utilitzada és l'índex 100.

Per l'anàlisi del gràfic començaremamb una descripció global d'aquest. Podem observar que les dues variables són directament proporcionals; a mesura que decreix l'índex de cotització de les accions, també ho fa l'índex de la produccióindustrial. Així i tot es veu clarament com el primer valor experimenta unes variacions més accentuades que el segon, relativament més estable.
Si feim una descripció més detallada, observam duesfases cronològiques: la primera, des de l'any 1926 fins a finals de 1929 i la segona, des de finals de 1929 fins a 1933. El punt màxim de la cotització de les accions i de la producció industrial és elmateix, finals de 1929, moment en que observam una gran baixada. El punt mínim dels dos valors és a finals de 1932.
La gran baixada dels valors a partir de 1929 (que ocasionaria la Crisi de 1929 iposteriorment la Gran Depressió) té el seu origen en els feliços anys vint, una època de gran prosperitat econòmica als Estats Units gràcies a l'augment de la demanda durant la I Guerra Mundial i durantels anys de recuperació post-bèl·lica.
Durant aquests anys, tot i que la producció industrial no augmentava, l'índex de cotització de les accions ho feia extraordinariament. Estats Unitsexperimentava un creixement de la seva producció industrial i de les exportacions en mercats extranjers i alhora sorgia la producció en cadena, molt positiva per tots els sectors, però mentre les noves...
tracking img