Comptabilitat bàsica, inici

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1561 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MASSES PATRIMONIALS ACTIU NO CORRENT * Immobilitzat: - Intangible (20) - Material (21) * Inversions financeres (24) CORRENT * Existències * Realitzable a C/T * Disponible INVENTARI PASSIU PATRIMONI NET No exigible

NO CORRENT

Exigible a ll/t

CORRENT

Exigible a c/t

ENCAPÇALAMENT Dades: raó social, nom, adreça, CIF, dara, ... COS Detall d'actiu, passiu i patrimoni net.
Ex.: Elementsde transport (218) - 4 Furgons XX Mobiliari (216) - 3 taules XX - 2 taules ZX - 5 cadires YX 2.000,00 € 500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

PEU Ha d'estar certificat per l'administrador o responsable.

FETS COMPTABLES Són aquelles operacions realitzades per l'empresa i que tenen incidència en el seu patrimoni, bé sigui per el seu contingut (augments o disminucions), o en elseu valor. SIMPLE: Afecta a dos elements patrimonials. COMPOST: Afecta a tres o més elements patrimonials. MODIFICATIU: Varia el net de l'empresa. PERMUTATIU No varia el net de l'empresa. GRUP 6. Les COMPRES de mercaderies i DESPESES

600 621 622 623 624 625 626 627 628 629 631 640 678

Compres de mercaderies Arrendaments i cànons: lloguers de bens mobles o immobles a disposició del'empresa. Reparacions i conservació: despeses que origina mantenir un bé immobilitzat. (mecànic) Serveis de professionals independents: professionals externs (advocats, notaris, ... ) Transports: agència de transport aliena a l'empresa. Primes d'assegurances Serveis bancaris i similars: comissions (NO interessos (662) Publicitat, propaganda i relacions públiques (extern a l'empresa) Subministraments:aigua, llum, gas i telèfon. Altres serveis: sth inesperat que no sigui en els comptes vists fins ara. Altres tributs: impost bens immobles, escombraries, ... Sous i salaris Despeses excepcionals: no períodic (inundacions, incendis, multes, sancions, accidents, ... ) GRUP 7. Les VENDES de mercaderies i INGRESSOS

700 710 752 762 770 771

Vendes de mercaderies Variació d'existències Ingressos perarrendaments Ingressos per crèdits Beneficis procedents d'immobilitzat intangible Beneficis procedents d'immobilitzat material

TIPUS D'IVA

4%

1. Pa comú 2. Farines panificables i cereals

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

La llet animal en les seves diverses formes de preparació Formatges Ous Fruites, verdures, hortalisses, llegums i tubercles Els llibres, periòdics i revistesMedicaments d'ús humà Cotxes de minusvàlids Pròtesis per a persones amb discapacitats Habitatges de protecció oficial o de promoció pública Material escolar

8%

1. Productes susceptibles de ser utilitzats per a la nutrició humana, excepte les begudes alcohòliques. 2. Els animals, vegetals i demés productes susceptibles per a ser utilitzats habitualment per a l'obtenció dels productes de l'apartatanterior. 3. Llavors, fertilitzants i plàstics per als hivernacles. 4. Aigües aptes per a l'alimentació humana o animal, o bé per al rec. 5. Els medicaments d'ús animal. 6. Pròtesis de caràcter ortopèdic i sensorial destinades a suplir deficiències físiques en les persones. 7. Els edificis o part dels mateixos aptes per a ser utilitzats com habitatge, també s'inclouen els garatges i annexes. 8. Elsciclomotors de cilindrada inferior a 50 cc. Les prestacions dels serveis següents: 1. Transports de viatgers i els seus equipatges. 2. Serveis d'hoteleria i similars. 3. Entrades de teatres, sales de cinema, circs, museus, parcs d'atraccions, etc.

Amb caràcter general s'aplicarà el 18 %.

18%
OPERACIONS EXEMPTES L'exempció és un benefici fiscal pel qual no s'aplica aquest impost en lessegüents operacions: 1. Operacions d'assegurances. 2. Els lliuraments de segells de Correus i efectes timbrats de curs legal a Espanya. 3. Les loteries, apostes i jocs organitzats per l'Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l'Estat, l'ONCE i els organismes corresponents de cada Comunitat Autònoma. 4. Lloguers i habitatges dedicats a la vivenda, s'inclou els garatges arrendats conjuntament a...
tracking img