Contratos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (502 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 25 de enero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Contracte :
Acord pel qual dues o més persones creen, modifiquen o extingeixen obligacions.
Contracte de treball:
Acord lliure entre un treballador i un empresari mitjançant el qual eltreballador es compromet a prestar uns serveis en favor de l’empresari i sota la seva direcció i dependència a canvi d’una remuneració o salari.
Elements essencials del contracte:
Voluntat (consentimentlliure), Objecte (matèria sobre la que recau el contracte) i Causa (fi últim pel qual es fa el contracte). La mancança total d’algun d’aquests elements comporta la nul•litat del contracte.
Període deprova :
fixat obligatòriament per escrit en el contracte de treball que té per finalitat comprovar la idoneïtat i capacitat de les parts, tenint una durada temporal i durant la qual qualsevol de lesparts pot unilateralment donar per finalitzada la relació laboral. Durant aquest període, el treballador té tots els drets derivats del seu contracte de treball, excepte el de desistiment unilateral.Drets bàsics del treballador :
Aquells que té tot treballador com a persona independentment de la relació laboral. Deriven dels drets fonamentals establerts en la Constitució espanyola.
Dretsderivats de la relació laboral :
Aquells que, d’acord amb l’Estatut dels Treballadors, s’estableixen entre l’empresari concret pel qual es treballa i el corresponent treballador.
Poder de direcció del’empresari:
Facultat que té l’empresari per establir les normes conduents a la realització del treball contractat. Podem donar ordres, dins l’àmbit de la relació laboral i sobre la prestació detreball, disposant de facultats, com la disciplinària, per poder exigir el seu compliment.
Poder disciplinari :
Capacitat de l’empresari per imposar sancions al treballador quan hagi comet alguna deles faltes disciplinàries tipificades en la normativa d’aplicació.
Falta disciplinària :
Acció u omissió del treballador prevista i regulada en la normativa laboral i que ocasiona responsabilitat...
tracking img