Crear coperativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1677 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TRÀMITS PER CREAR UNA COOPERATIVA:

1. Sol.licitud de certificació negativa de denominació social
Es tracta del primer pas en la constitució formal de la cooperativa. La certificació es sol.licita al registre central de cooperatives de la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Creació d’Empreses, una vegada els promotors tenen clara la denominació social –nom de l’empresa–, a laqual afegiran les paraules “Societat Cooperativa Catalana Limitada” (SCCL) o “Societat Cooperativa Catalana Il.limitada” (SCCIL).
El nom es reserva quatre mesos durant els quals s’ha de constituir la cooperativa. La vigència de la certificació és de 4 mesos per incorporar-la a l’escriptura pública (art.91.1 Decret 203/2003) però es reserva 12 mesos durant els quals s’ha de presentar la cooperativaper a ser inscrita (art. 91.2 Decret 203/2003).

2. Redacció dels estatuts
A l’acta es recullen els acords que es prenen a l’assemblea constitutiva, en la qual, entre d’altres coses, s’aproven els estatuts socials. La llei de cooperatives estableix el contingut mínim dels estatuts socials (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 11)
a) La denominació de la societat.
b) Eldomicili social.
c) L’activitat que constitueix el seu objectiu social.
d) La durada.
e) L’àmbit territorial de l’activitat cooperativa principal.
f) El règim de responsabilitat dels socis per als deutes socials. Si és limitada o il•limitada.
g) Les diferents classes de socis. Si existeixen socis col•laboradors, socis de treball, si es considera la possibilitat de socis en excedència, etc.
h)Els requisits per a l’admissió i per a la baixa dels socis.
Quant a les característiques dels socis que s’incorporen, cal tenir en compte el principi d’adhesió voluntària i oberta, per la qual cosa els criteris han de ser objectius i no s’han de fer discriminacions per raó social, sexe, raça, política o religió, sempre que les persones siguin capaces de realitzar l’activitat cooperativista iestiguin disposades a acceptar-ne les responsabilitats.
i) Els drets i les obligacions dels socis i de les sòcies, indicant el compromís o la participació mínima d’aquests en les activitats de la cooperativa, així com el reconeixement dels seus drets a accedir a la informació sobre la situació financera de la cooperativa.
j) Les normes de disciplina social, la tipificació de les faltes i de lessancions, els procediments sancionadors i els recursos que s’hi poden interposar.
k) El capital social mínim de la cooperativa i la determinació de l’aportació obligatòria inicial dels diferents socis de la societat.
l) El dret de reembossament de les aportacions dels socis i el règim de transmissió d’aquestes.
m) Els criteris d’aplicació dels resultats, amb la determinació dels percentatges delsexcedents que s’han de destinar als fons socials obligatoris.
n) La manera i el termini per convocar l’Assemblea General, així com el règim d’adopció dels acords.
o) L’estructura dels òrgans socials d’administració i control que tinguin caràcter obligatori, així com el seu règim d’actuació.
p) Les normes sobre el procediment electoral i la remoció dels òrgans socials.
q) Els membres del consellrector als quals es confereix el poder de representació.
r) Les causes de dissolució de la cooperativa.
s) Els criteris d’intercooperació i de foment de la formación

3. Celebració de l'Assemblea Constitutiva
El primer pas per a la constitució de la cooperativa, és la celebració de l’Assemblea Constitutiva, que és la reunió de tots els socis i les sòcies de la cooperativa que decideixenformalment crear una cooperativa i fan constar en acta els acords, que han d’estar signats per totes les persones que assisteixen a l'esmentada Assemblea Constitutiva.
El contingut mínim dels acords de l’acta de constitució són:
La declaració de la voluntat constitutiva.
La designació dels representants per la tramitació. Persones amb facultats per realitzar els actes necessaris durant la...
tracking img