Cuestións sobre de disposicións, normas e recomendacións.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (630 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
CUESTIÓNS SOBRE DOCUMENTACIÓN EXTERNA: DISPOSICIÓNS, NORMAS E RECOMENDACIÓNS.

01.- Indicar o ámbito territorial das seguintes normas:
a. UNE 77075:1991. Calidade da auga. Avaliación demembranas filtrantes utilizadas nas análises microbiolóxicas.
b. UNE-EN 1233:1997. Calidade da auga. Determinación do cromo. Método de espectrometría de absorción atómica.
c. UNE-EN ISO 7887:1995.Calidade da auga. Exame e determinación da cor.

02.- Indicar cales das seguintes afirmacións son correctas e cales non:
a. As normas da serie ISO 9000 serven para acreditar a competenciatécnica dos laboratorios de ensaio.
b. As normas da serie 9000 non poden aplicarse aos laboratorios analíticos.
c. A acreditación de laboratorios é, na maioría dos casos, opcional e basease na normaUNE-EN ISO 17025.
d. Os Principios das Boas Prácticas de Laboratorio (BPL ou GLP) son de obrigado cumprimento para os laboratorios que realizan análises clínicos de rutina.
Xustificar a resposta.03.- Indicar o tipo de recoñecemento externo (certificación /acreditación/BPL) máis axeitado para un laboratorio en función das súas actividades. Indicar, tamén, se dito laboratorio actúa noámbito regulamentario:
a. Control oficial de alimentos.
b. Análises de augas.
c. Estudios toxicolóxicos de productos químicos.
d. Control de calidade dunha industria de pinturas.
e.Investigación e desenvolvemento de productos tensioactivos.
Razoar a resposta.

04.- Que diferencia existe entre acreditación e certificación?.

05.- Que normativa internacional regula, naactualidade, a acreditación de laboratorios no Estado e nos países do entorno?.

06.- Que son os seguintes organismos:
▪ ILAC
▪ EA
▪ ENAC
▪ AENOR

07.- Indicar que afirmacións soncorrectas ou non. Razoar a resposta:
a. A acreditación dos laboratorios é un proceso obrigatorio.
b. Os resultados dun laboratorio acreditado para certos tipos de análises sempre son...
tracking img