Decret del boib

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 33 (8017 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
6
DECRET Article 1

BOIB

Num. 63

08-05-2008
Num. 8026 Decret 58/2008, de 2 de maig, pel qual es crea l’IES Port d’Alcúdia

Es crea el centre d’educació infantil i primària següent: Codi del centre: 07013644 Denominació: CP Inca Domicili: C/ de Severa de Madariaga 145, plaça de la Mediterrània Localitat: Inca Municipi: Inca Disposició final primera Es faculta la consellera d’Educació iCultura perquè adopti les mesures necessàries per a l’execució d’aquest Decret.

La creació de centres públics correspon al Govern autonòmic, d’acord amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, que desplega l’article 2 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’educació secundària. Elprogressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’està donant a la zona evidencia la necessitat de disposar de nous centres educatius. Atès tot això, a proposta de la consellera d’Educació i Cultura, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 2 de maig de 2008, DECRET Article 1

Disposició final segona Es crea el centre d’educaciósecundària següent: Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Palma, 2 de maig de 2008 EL PRESIDENT Francesc Antich i Oliver La consellera d’Educació i Cultura Bàrbara Galmés Chicón Codi del centre: 07013590 Denominació: IES Port d’Alcúdia Domicili: c/ del Bisbe Pont, s/n Localitat: Port d’Alcúdia Municipi: Alcúdia Disposició final primera Esfaculta la consellera d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures necessàries per a l’execució d’aquest Decret. Disposició final segona Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Palma, 2 de maig de 2008 EL PRESIDENT Francesc Antich i Oliver La consellera d’Educació i Cultura Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 8025 Decret 57/2008, de 2de maig, pel qual es crea el CP Llucmajor de Llucmajor La creació de centres públics correspon al Govern autonòmic, d’acord amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, que desplega l’article 2 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels col·legis d’educació primària i delscol·legis d’educació infantil i primària. El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’està donant a la zona evidencia la necessitat de disposar de nous centres educatius. Atès tot això, a proposta de la consellera d’Educació i Cultura, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 2 de maig de 2008, DECRET Article 1 Es creael centre d’educació infantil i primària següent: Codi del centre: 07013553 Denominació: CP Llucmajor Domicili: c/ de Sant Isidre Llaurador, s/n Localitat: Llucmajor Municipi: Llucmajor Disposició final primera Es faculta la consellera d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures necessàries per a l’execució d’aquest Decret. Disposició final segona Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-sepublicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Palma, 2 de maig de 2008 EL PRESIDENT Francesc Antich i Oliver La consellera d’Educació i Cultura Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 8028 Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), estableix a l’article 14.7que les administracions educatives han de determinar els continguts educatius del primer cicle d’educació infantil i han de regular els requisits que han de complir els centres que imparteixen aquest cicle, relatius, en tot cas, a la relació numèrica alumne-professor, a les instal·lacions i al nombre de places escolars. Així mateix, l’article 118.7 de la Llei esmentada disposa que correspon a...
tracking img