Decrets

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5135 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. QUÈ ÉS APRENDRE A L’EDUCACIÓ INFANTIL?
és, per a l'infant, construir nous significats de la realitat que l'envolta, els quals enriqueixen els propis coneixements prèviament adquirits i permeten la seva aplicació a les noves situacions cada vegada més complexes.
L'escola és un espai privilegiat per a l'adquisició de coneixements, de vivències emocionals i de valors ètics i democràtics, i elprimer espai social de cohesió, integració i participació.
2. QUÈ HA DE FOMENTAR L’EDUCACIÓ?
L'educació ha de fomentar la responsabilitat personal i comunitària i ajudar l'infant en la construcció d'una imatge positiva d'ell mateix, promovent l'educació de l'autoestima, la convivència i l'afany de superació.
3. QUINES SON LES PECES CLAUS EN L’EDUCACIÓ INFANTIL?
Els pares, mares o tutors en elsi de la família, els docents i el personal de suport en el centre educatiu. El mestre o la mestra ha de tenir presents totes les seves necessitats: les emocionals i afectives, les intel•lectuals, les motrius i les de relació.
4. COM ES CONCRETEN LES FINALITATS DE L’ETAPA EN EL CURRÍCULUM?
es concreten explicitant les capacitats que ha d'assolir l'alumnat. Més enllà de l'adquisició dedeterminats coneixements, actituds i habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d'utilitzar-los de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diferents.
5. QUINS SON ELS PRINCIPIS GENERALS?
1 L'educació infantil és l'etapa que s'imparteix als infants de zero a sis anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos cadascun, primer cicle (0-3 anys) i segon cicle (3-6 anys). AquestDecret té per objecte la regulació del segon cicle de l'educació infantil.
2 El segon cicle de l'educació infantil, de caràcter gratuït, s'organitza d'acord amb els principis d'educació comuna, inclusiva i coeducadora. Es posarà una atenció especial a la diversitat de l'alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies,proporcionant situacions educatives que permetin un desenvolupament integral de l'alumnat.
3 L'acció educativa procurarà la integració de les diverses experiències i aprenentatges de l'alumnat, la motivarà i s'adaptarà als seus ritmes de treball.
4 En el segon cicle de l'educació infantil es garantirà la coordinació amb el primer cicle de l'educació infantil i amb el cicle inicial de l'educacióprimària,
per tal d'assegurar una transició adequada de l'alumnat i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu.
6. QUINA ES LA FINALITAT DE L’EDUCACIÓ INFANTIL?
Contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge. L'acció educativa ha depermetre un desenvolupament afectiu, un descobriment progressiu i un creixement personal dels infants; la formació d'una imatge positiva i equilibrada d'ells mateixos, el descobriment de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, actuant cada vegada més d'una manera més autònoma; la possibilitat de relacionar-se i comunicar-se amb els altres, infants ipersones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació, i de respecte al principi de no-discriminació, de manera que família i escola comparteixin responsabilitats.
7. QUINS SON ELS ELEMENTS DEL CURRÍCULUM DEL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL?
S'estableixen, a partir de les capacitats de l'etapa, elsobjectius, els continguts a desenvolupar en cada àrea i els criteris per a l'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat.
Son:
Introducció
Els infants, ja a l'inici de l'etapa de l'educació infantil, comencen a experimentar la connexió entre les seves famílies i l'entorn. Un entorn que s'eixampla de manera progressiva i que a partir dels referents familiars que tenen com a propis, integraran...
tracking img