Detecció precoç

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3286 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Què és l'Atenció Precoç ? L'Atenció Precoç és un conjunt d'actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l'entorn, que tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament, sigui d'origen ambiental, biològic, mental i/o psicològic o bé, que es trobin enrisc de patir-ne.
Què és el servei d'atenció precoç (SAP)?El Servei d'Atenció Precoç és un servei públic integrat en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. És un servei especialitzat que es presta a través d'una xarxa sectorialitzada de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
Es poden adreçar al Servei totes les famílies i professionalsinteressats o preocupats per algun aspecte relacionat amb el desenvolupament de l'infant. Les escoles i famílies o els metges són els principals derivadors.
Un cop s'han detectat problemes del desenvolupament i el CDIAP determina que aquella criatura necessita una atenció especialitzada, de vegades dins i fora de l'escola, és l'EAP qui fa el seguiment educatiu del nen junt amb la mestra d'educacióespecial. Els TEI acostumen a fer un reforç en l'atenció d'aquell nen ja que la tutora no podria estar per tots i per ell.
A vosaltres, com a TEIs us corrsepon ajudar a observar aquells nens que presentin alguna dificultat i comentar-ho amb la tutora o la direcció. Un cop determinada la dificultat o problemàtica específica us pertocarà ajudar en el programa individualitzat, PEI que s'hagi elaborat apartir de la consideració de les necessitats educatives especials d'aquell infant. Us haureu de deixar orientar per l'EAP i la mestra d'educació especial o la tutora.
Els materials que trobareu en el curs tenen com a objectiu que conegueu els diferents trastorns del desenvoluament i les diferents maneres d'abordar-los, sobretot a l'aula.
Què són les necessitats educatives especials NEE?
Es nens inenes presenten necessitats educatives especials quan:
• Mostren retard en el seu desenvolupament.
• Presenten desavantatges i mancances en el procés d'aprenentatge.
• Presenten malalties greus: transitòries o permanents.
• Presenten avantatges significatius en els pocessos d'aprenentatge.
• Presenten algna deficiència que genera discapacitats.
• Mostren sobredotacióen tots o en algunes siuacions d'aprenentatge.
Definicions Deficiència: Pèrdua o limitació de les funcions psicològiques, fisiològiques o anatòmiques.
Discapacitat:La discapacitat fa referència a les conseqüències negatives que la deficiènia genera en la capacitat de l'alumne o alumna. La discapacitat té una clara relació amb les necessitat educatives especials n.e.e.
Minusvalidesa: Laminusvalidesa és un terme que fa referència a la pèrdua o limitació d'oportunitats de participar en la vida. Descriu la relació entre la persona i l'entorn. L'actuació sobre la minusvalidea abraça normalment mesures legislatives, normatives i d'educacó dels ciutadans envers la igualtat d'oportunitats.
Sobredotació: La sobredotació fa referència a aquells nens o nees que per deteminades condicionsnecessiten i poden realitzar més aprenentatges que la resta dels seus companys i companyes, o bé que aquests aprenentatges poden tenir un major grau de complexitat.
Recursos per donar resposta ala diversitat de n.e.e.L'obertura i flexibilitat de les concrecions curriculars són elements cabdals per a l'adaptació del procés d'ensenyament/aprenentatge a les característiques i les necessitats de l'alumnat.La intervenció pedagògica ha de ser diversificada i ha de crear les condicions adequades que permetin el progrés de tot l'alumnat.
Per tal de facilitar l'aplicació dels principis d'integració i individualització propis de l'atenció educativa a l'alumnat amb n.e.e., pot ser convenient realitzar modificacions o adaptacions del currículum.
Normatius Humans EAPs : Equips d'assessoramet i...
tracking img