Diagnòstic en educació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3764 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- Exemples d’exercicis d’avaluació curricular per verificar nivell actual de competències de l’alumne en les instrumentals (Matemàtiques, Llengua catalana i Lengua castellana).
MATEMÀTIQUES (Es passarà un full amb 3 exercicis d’un nivell de cicle mitjà per tal de valorar la competència matemàtica del Raúl i establir una base per la seva posterior intervenció, quin nivell actual decompetència té el noi en Matemàtiques). |
TÍTOL | 1. Dictat de nombres i ordenar-los de més gran a més petit |
OBJECTIU | * Ser capaç d’identificar i escriure la grafia de nombres naturals i discriminar el nom de nombres naturals de distintes grafies (nombres de 3 i/o més xifres) * Saber establir relacions d’ordre (més gran – més petit) * Reconèixer el valor posicional de les xifres: unitats,desenes, centenes, unitats de miler, etc |
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT | L’exercici consistirà en el dictat de deu nombres de 3 a 6 xifres (des d’unitats de miler fins centenes de miler). Els nombres seran els següents: 3.502 – 65.487 – 102.354 – 20.008 – 625.444 – 2.225 – 85.667 – 635 – 772.114 – 235. Posteriorment, l’alumne procedirà a ordenar-los de MÉS a MENYS gran, utilitzant el signecorresponent entre nombre i nombre (>). |
GRAUS D’AJUDA | Es realitzaran repeticions dels nombres en la mesura que el noi ho demani, sense agobiar-lo ni pressionar-lo, animat-lo en la realització de la tasca. Si veiem que no se’n surt, tindrem preparada la següent alternativa (nombres des de la unitat fins les unitats de miler): 8 – 652 – 54 – 888 – 12 – 101 – 4 – 77 – 9 – 320. |
ASPECTES VALORACIÓ |Es tindrà en compte que la grafia dels nombres sigui la correcte, sense inversions, i ben definits. També es valorarà que col.loqui el punt de la unitat de miler, així com que la relació que estableixi de quantitat sigui adequada (encara que li haguem demanat que ordeni de major a menor, si ho fa a la inversa col.locant-los de menor a major però seguint l’ordre que correspondria en aquest cas,podrem diferenciar que discrimina i sap ordenar en progressió, malgrat l’ítem ‘major que’ no s’hagi aplicat) |
TÍTOL | 2. Col.loca i resol les següents operacions |
OBJECTIU | * Saber resoldre operacions aritmètiques i conèixer els algoritmes de resolució de: · La suma i la resta (portant-ne i sense portar) · La multiplicació d’1 i 2 xifres.· La divisió d’1 i 2 xifres * Saber col.locar correctament (en vertical, en el cas de sumes, restes i multiplicacions) els components de les operacions i el valor posicional dels nombres (unitats amb unitats, desenes amb desenes, etc) * Conèixer les taules de multiplicar |
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT | 4.845 + 432 + 3.529 =4.521 + 1.309 + 7.202 =8.769 – 302 =9.523 – 6.409=7.852 x 7 =9.063 x 82 =8.709 : 3 =65.283 : 52 = |
GRAUS D’AJUDA | Recordar la posició del punt (.) que indica miler per a la correcta col.locació dels elements, així com la relació unitats/unitats, desenes/desenes, etc. |
ASPECTES VALORACIÓ | Es valorarà, d’una banda, la col.locació correcta dels elements i, de l’altra, la resolució de l’operació: en el cas de sumes i restes, es tindrà encompte que, com a mínim, realitzi correctament les operacions sense portar; en les multiplicacions i divisions, com a mínim, haurà de quedar palès que sap les taules de multiplicar. A partir d’aquests mínims, s’aniran augmentant els criteris de correcció (sumes i restes portant-ne: 2 errades com a molt; multiplicacions: mecànica de la multiplicació correcta; divisions: mecànica de la divisiócorrecta; etc) |
TÍTOL | 3. Resolució d’un problema |
OBJECTIU | * Ser capaç de discriminar i resoldre situacions problemàtiques que es resolen amb operacions senzilles (+, -, x, :) , comparant després els resultats i determinant quin és el més adequat a la demanda feta. * Saber resoldre problemes senzills relacionats amb l’entorn, aplicant les operacions de càlcul: (+, -, x, :) i utilitzant...
tracking img