Diagnostico

Páginas: 114 (28295 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2011
Índice
1. Introdución 2. Marco teórico e evolución do concepto de competencias matemáticas 2.1 Marco internacional 2.2 Marco europeo 2.3 Marco estatal 2.4 Marco autonómico 3. Como avaliar as competencias matemáticas 4. Modelos funcionais de intervención psicopedagóxica 4.1 Modelo clínico 4.2 Modelo de consulta 4.3 Modelo de programas 5. Necesidades Educativas Especiais de matemáticas 5.1. Altascapacidades na área de matemáticas 5.2 Dificultades na área de matemáticas 5.2.1 Posibles causas das dificultades para aprender matemáticas 5.2.2 Cómo avaliar as dificultades na área de matemáticas? 5.2.3 Cómo intervir ante as dificultades na área de matemáticas? 6. A discalculia 7. Conclusións 8. Bibliografía 9. Webgrafía 10. Anexos

1

1. INTRODUCIÓN Como citamos no propio desenvolvementodo traballo o termo de competencias básicas, así como a de competencia matemática provén dos ámbito da lingüística e das teorías da comunicación, dos que pasou ao mundo empresarial vinculado aos campos da formación e do emprego. Este termo incorporouse finalmente o eido educativo, usándose para referirse a aquelas competencias que todas as persoas necesitan para a súa realización e desenvolvementopersoal , a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. As persoas temos “ Capacidades” que nos permiten resolver problemas en diferentes situacións. Sen embargo , non sempre somos competentes para dar respostas a eses problemas. Polo tanto non chega con ser capaces para ser competentes, nin é suficiente saber ( ter coñecementos). Compre, ademais, saber facer e ter motivos para facelo. Porconseguinte pódese dicir que a competencia básica é a forma en que unha persoa utiliza todos os seus recursos. As competencias básicas caracterízanse por ser: Multidisciplinais: poden ser utilizadas para resolver diferentes tipos de problemas e desenvolver distintos tipos de tarefas. Transferibles: aplicables a situacións e contextos diferentes para conseguir diferentes obxectivos e resolverdistintas situacións. Transversais: están ao alcance de todos, son comúns a moitos ámbitos e son útiles para seguir aprendendo ao longo da vida. Por todos estes motivos creemos que esta forma de entender o proceso de ensinanza- aprendizaxe e máis favorable que as concepcións anteriores xa que as competencias básicas contribúen a: Adaptar o proceso de ensinanza e aprendizaxe á sociedade actual, encontinuo cambio, transformar o concepto tradicional de ensinanza, desenvolver un currículo integrado a e transferir coñecementos ( mobilizar os coñecementos, aplicalos a vida diaria e usalos o longo da mesma). 2

Aínda que dende o noso punto de vista tamén creemos que na practica educativa e moi bonito falar de competencias básicas e do seu desenvolvemento, pero logo a realidade segue a ser que amaioría dos contidos que se aprenden nas aulas non compren as características citadas . E polo tanto non son transferidos polos individuos a súa vida cotiá. Por iso pensamos que seria bo mitificar a metodoloxía no proceso de ensino.Aprendizaxe para que o aprendizaxe por competencias non sexa unha realidade so a nivel escrito , senón que se faga patente na realidade individual. Deste xeito comprefacer unha revisión das tarefas que se propoñen ao alumnado e valorar a contribución de cada unha delas á adquisición das competencias básicas co obxecto de: manter as prácticas que sexan validas, reconsiderar as que só son útiles no contexto académico, incorporar tarefas novas… A hora de programar estar tarefas deberíase ter en conta pois: o contexto realista das actividades, as competencias que setraballan, referencia a todas as áreas posibles... En definitiva, falar de competencias básicas e falar das aprendizaxes imprescindibles que debe saber aplicar todo o alumnado. O problema esta en pornos de acordo en cales son as aprendizaxes imprescindibles, no que é o básico no ensino básico. Tendo en conta a importancia que teñen actualmente as competencias básicas no ámbito educativo ,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Diagnosticos
  • Diagnostico
  • Diagnostico
  • DIAGNOSTICO
  • Diagnostico
  • diagnostico
  • Que Es Un Diagnostico ??
  • Diagnostico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS