Diccionari dibuix tecnic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1107 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DICCIONARI DE DIBUIX TÈCNIC

A

Abatiment: Rotació efectuada sobre una figura plana per situar-la sobre un Pla de projecció o paral•lela al mateix. Aquest mecanisme geomètric permet calcular dimensions reals a partir de les projeccions, o viceversa, situar vertaderes magnituds en projecció.

Agut: Es diu del angle menor de 90º

Altura: Es diu en un polígon a la distancia existent entre uncostat i un vèrtex oposat.

Angles: És la proporció del pla limitat per dues semirectes, anomenades costats, que parteixen d'un mateix punt anomenat vèrtex. En el espai es defineix com: la proporció de espai limitat per dos semiplans, anomenats cares, que parteixen de una recta comú, anomenada aresta.

Apotema: Línia que uneix el centre de un polígon regular amb el punt mitjà de un dels seuscostats.

Arc: Porció de corba.

Arc capaç: Es defineix com "arc capaç" de un angle A sobre un segment AB com el lloc geomètric dels punts del pla que units amb A i amb B abracen un angle A.

Axonomètric: Sistema de representació que utilitza com a base de projecció un triedre tri rectangular. Aquest sistema posseeix tres variants: Isomètric, Dimètric i Trimètric.

B

Baricentre: Punt detrobament de les tres mitjanes de un triangle. Té la propietat física de ser el centre de gravetat del mateix.

Bigotera: Espècie de compàs per executar circumferències petites.

Bisectriu: És la recta que passant pel vèrtex de un angle, divideix a aquest en dues parts iguals. També es defineix com el lloc geomètric dels punts que equidisten dels seus costats.

Bisósceles: Polígon amb dosparells de costats iguals i simètricament situats.

Biunívoca: Propietat de les transformacions geomètriques que associen cadascun dels elements de la figura primera amb un, i només un, dels elements de la figura segona, i cada element de aquesta última amb un, i només un, dels elements de la primera.

Esbós: Conjunt de traços previs, no definitius, en la representació de un objecte."Bosquejo"/Esbós: Sinònim de esbós, encara que aquest nom s'utilitza més en el dibuix artístic.

C

Caballera: Perspectiva basada en la projecció cilíndrica obliqua sobre un triedre trirectangle en el que el pla XZ queda frontal al observador.

Caballet: Es diu en les teulades a la intersecció horitzontal i convexa de dos faldons.

CAD: Sigles de "Computer Assisted Dessign", que en català escorresponen amb DAO "Disseny Assistit per Computador".

Canvi de Pla:
És el mecanisme de projectar sobre un pla diferent a un coordenat, amb l'objectiu de obtenir una visió més favorable del element representat.

Casquet esfèric:
Part de la superfície esfèrica limitada per un pla que no passa pel seu centre.

Catenària: Es diu de la corba que forma una cadena o cable subjectat entre dossuports.

Centre radical: Punt que té la mateixa potència respecte de tres circumferències. En aquest punt es tallen els eixos radicals definits entre cada dues circumferències de les tres donades.

Ceviana: Segment de recta que uneix el vèrtex de un triangle amb qualsevol punt del costat oposat. Així per exemple, las altures, bisectrius i mitjanes de un triangle són cevianes.

Xarnela: Eix derotació en un Abatiment.

Cercle: És la porció del pla limitat per una circumferència.

Circumcentre: Punt de trobada de les tres mediatrius de un triangle. És el centre de la circumferència circumscrita al mateix.

Circumferència: És una línia corba, tancada i plana, als quals els seus punts equidisten de un altre punt anomenat centre; a aquesta distancia es diu radi. Es tracta, per tant de unlloc geomètric.

Coaxial: Es diu del element geomètric que té el mateix centre que altre.

Concurrent: Es diu del element que s'ajunta o coincideix amb un altre, en el mateix lloc. (Els costats de un angle, són dues rectes concurrents, que coincideixen o s'ajunten en el vèrtex d'aquest angle).

Contorn: Línies que defineix els límits de un cos sòlid. Contorn aparent és la línia simple o...
tracking img