Diney

Páginas: 2 (400 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2010
Liquiditat

Per a que l’empresa pugui fer front a tots els seus deutes a curt termini, la ràtio de liquiditat hauria de estar entre els valors de 1,5 i 2. En aquest cas ,veiem que la ràtio del’empresa Euro disney està entre aquests valors i que no tindrà problemes a l’hora de fer efectives les obligacions de pagament, però cada any la liquiditat va creixent cada cop més, per això si aquestaràtio supera més de 2, l’empresa pot ser que pateixi excés de liquiditat i tinguin actius corrents ociosos i, per tant, perdre rendibilitat. D’aquesta manera, aquesta quantitat podria dedicar-se a unanova inversió o obtenir rendiments, ja que a aquests recursos no se li està treien el màxim partit.

Tresoreria

La ràtio de tresoreria hauria d’estar al voltant d’un 1 aproximadament. Com veiemen aquest cas, la ràtio és una mica més gran al valor òptim, això ens indica i ens torna a confirmar que aquesta empresa té un excés d’actius líquids i per tan s’està perdent rendibilitat i que noutilitza correctament els seus recursos financers.

Disponibilitat

En aquest cas, els valors dels ratios s’ajusten més al valor òptim, encara que són una mica més elevats. Una bona disponibilitatvol dir que aquesta empresa pot atendre sobradament pagaments importants.

Endeutament

Els valors d’endeutament de euro disney es situen entre l’òptim d’endeutament, això significa que no té unvolum de deutes excessiu i que no està perdent autonomia financera enfront de tercers.

Qualitat del deute

Quan més petit sigui el valor d’aquesta ràtio, significa que el deute és de millorqualitat pel que fa el termini. En aquest cas el valor es baix així que euro disney te una bona qualitat del deute.

Garantia

Y finalment amb la ràtio de garantía, podem observar que està al voltant delòptim i per tan, acredita la garantia que ofereix als seus creditors.

Del fons de maniobra podem dir que es positiu, per tan garanteix l’estabilitat financera de l’empresa tenint unes reserves...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Factores de exito de diney
  • Las 7 claves del exito de diney
  • COMUNICADO DE PRENSA Diney On Ice

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS