Documentació informativa

Páginas: 13 (3236 palabras) Publicado: 13 de diciembre de 2011
Tema 1 La Documentació Informativa

Sumari

0. Introducció 1

1. La Documentació 1

2. La Informació 3

3. Explosió de la informació i infoxicació 3

4. La Documentació informativa 6

4.1. Les funcions dels Sistemes d’Informació i Documentació en mitjans de comunicació 6
4.2. Les necessitats informatives segons el mitjà i tipus de producte informatiu 8
4.3.Característiques de la Documentació Informativa 8

0. Introducció

El present tema, de caire introductori, té com a objectiu assentar conceptes bàsics que ens seran molt útils per abordar el contingut teòric i pràctic de l’assignatura.

Primer de tot, cal prendre consciència del valor de la informació, el paper que juga en el nostre context i en el progrés de la societat. Així mateix, veurem la relaciódirecta entre informació i documentació, fet que ens serà bàsic més endavant, per tal d’adjudicar la dimensió real que té el fet d’adquirir coneixements en base la cerca i recuperació de la informació. I finalment, comprendrem que el saber detectar i solucionar necessitats informatives en base a les fonts d’informació és un factor crític per la formació de professional de la comunicació audiovisual.Més que aprofundir en màximes com ara “la informació és poder”, “informació, valor estratègic”, o indagar sobre el concepte de “Societat de la Informació”, centrarem aquest tema i en extensió l’assignatura, en proporcionar als alumnes la competència necessària per a resoldre les necessitats informatives que sorgeixin en el seu futur immeditat, com a estudiants, i en el futur a mig termini,com a professionals.

1. La Documentació

Sovint sentim dir o utilitzem el terme documentació , ja sigui com a objecte: “portar la documentació necessària”, com a acció: “he de documentar-me sobre un tema”, o simplement, documentació com a ciència, sense que coneguem el seu significat real o el seu abast.

Què és la Documentació, doncs? És un objecte, és una ciència o és una acció? Podematorgar al terme documentació les tres accepcions:

▪ Documentació com a objecte

Document: conjunt d’informacions fixades materialment sobre un suport i expressades en un llenguatge natural o convencional, que constitueix una unitat en qualsevol procés de documentació.

Document: font material d’informació, organitzada o disposada de manera que pot ser consultada, estudiada outilitzada com a prova o suport d’alguna cosa

Document = Informació + suport + contingut semàntic

▪ Documentació com a acció:

Documentar: conjunt d’operacions i tècniques de recollida i tractament d’informació fetes de manera continuada i sistemàtica que permeten de dur a terme les tasques de gestió de documents que descriu la cadena documental[1].

▪ Documentació com a ciència:La Documentació és la ciència que té com a objecte l’estudi del procés de transmissió i recuperació de les fonts d’informació per a l’obtenció de nou coneixement.

La documentació va néixer a finals del segle XIX com a resposta a la necessitat d’eines per a recuperar gran quantitat d’informació que s’estava generant, sobretot dins l’àmbit científic[2].

Des d’aleshores i sobretot,a partir de la 2a meitat del segle XX, la documentació es convertirà en una ciència transversal i instrumental al servei d’altres ciències (ciència auxiliar), que tindrà com a objectiu crear sistemes i instruments que permetin als científics i professionals de qualsevol àmbit una fàcil i ràpida recuperació del coneixement contingut en documents de qualsevol naturalesa (text, gràfic, audiovisual,etc.), i en qualsevol suport (paper, fílmic, magnètic, òptic, etc. )

Perquè és imprescindible una ciència com la Documentació?

Com és sabut, la humanitat avança gràcies a l’aprofitament de la saviesa i experiència acumulada de l’home llarg del temps. Indissociablement, aquest fet s’aplica també en l’avenç de la ciència, ja siguin pures, aplicades, socials o humanes.

Tota ciència compta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • supresio documentació
  • Documentació sanitaria
  • Documentaci n en regla
  • Documentaci n del almac n
  • Documentacio
  • Documentaci N Patrones
  • DOCUMENTACI N EN COMERCIO EXTERIOR
  • DOCUMENTACI N DOCENTE

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS