Ecologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3375 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ecologia
1. Conceptes:

- Població conjunt d’individus d’una mateixa espècie que viuen en una àrea determinada durant un temps determinat.
- Comunitat o Biocenosi es un conjunt de poblacions. Ex: poblacions de gacel·la del Seregneti.
- Biotop espai físic( aire, aigua...)on viuen els éssers vius d’una comunitat.
- Ecosistema suma de comunitat més biotop. Són el conjunt de poblacions iel medi físic on viu aquests individus.
2. Factors ecològics:
Els factors ecològics són tots aquells que influeixen en la distribució dels organismes en el món: la llum, la temperatura, la humitat...
Per a cada factor ecològic podem parlar d’uns límits de tolerància, que són els valors extrems que poden suportar els individus. Dintre del marge de tolerància que es pot establir per a cadafactor ecològic trobem un valor òptim en el qual aquella espècie es desenvolupa i reprodueix amb la màxima eficàcia. Per exemple: fitxa 1. Exemple 1.

Les diferents espècies poden presentar uns marges de tolerància amplis o estrets a un factor en concret .
Els principals factors ecològics es poden dividir en :
* 2.1 Factors climàtics :

a) La temperatura : la Tª d’una zona depèn de lazona on estiguis, de variacions latitudinals, altitudinals i estacionals.
Els éssers vius presenten les següents adaptacions a temperatures adverses:
· Animals poden hivernar o estibar( redueixen el metabolisme molt a fi de passar l’època desfavorable en un estat vegetatiu ), poden migrar. Alguns animals són homeoterms( animals capaços de mantenir constant la seva temperatura, ex: els mamífers,les aus). Els animals que no poden regular la temperatura corporal s’anomena Poiquiloterms i són els peixos, amfibis i rèptils. Poden acumular capes de materials aïllants com ara greix, pèls, etc. Quan viuen en zones fredes i en generals aquests animals tenen una relació superfície/volum baixa ( això redueix les pèrdues de calor).
· Plantes poden passar l’època desfavorable en forma de bulb.Les plantes que viuen en llocs freds poden acumular soluts dins les seves cèl·lules que rebaixen el punt de congelació. La temperatura va lligada a la humitat i poden tancar estomes.
b) La llum: la llum influeix tan en animals com en vegetals( però especialment als vegetals).
S’anomena Fotoperíode al lapse de temps que un ésser viu roman il·luminat al dia. Aquest fotoperíode actua com uncalendari intern, gràcies al qual la planta sap quan ha de florir, germinar, quan ha de perdre les fulles,etc. Els animals també es veuen influenciats pel fotoperíode, la pressió arterial, el cicle vigília/son,etc. Són alguns aspectes que segueixen ritmes circ adiants ( = són factors que varien al llarg del dia). La llum influeix sobretot a les plantes degut a que aquestes fan la fotosíntesi, a mésintensitat lumínica, més taxa fotosintètica, fins a un determinat límit. En els ecosistemes aquàtics, la llum s’extingeix a una determinada profunditat. Algunes plantes prefereixen la solana( cara d’una muntanya on toca el sol, orientada cap al sud), mentre altres prefereixen la ubaga( cara de la muntanya on toca poc el sol, orientada cap al nord).
c) La humitat: la humitat relativa és laquantitat d’aigua que pot tenir una massa d’aire respecte a la màxima quantitat d’aigua que podria tenir a una temperatura concreta. La humitat relativa és molt important perquè determina el grau de evapotranspiració( pèrdues d’aigua en forma de gas que es produeixen quan la planta obre els estomes per agafar el CO2).
Adaptacions:
-Plantes les plantes mediterrànies presenten fulles escleròfil·lesque són fulles amb una baixa superfície foliar, dures, peludes, sovint punxegudes i amb pocs estomes. Tot això permet reduir la evapotranspiració durant l’època desfavorable del clima mediterrani. Aquest clima es caracteritza per: hiverns suaus, estius secs, i calorosos. El factor limitant és la sequera estival.
En altres ecosistemes l’estratègia dels arbres pot ser fer fulles Caducil·lofiles. La...
tracking img