Educacion en areas naturales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 61 (15234 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
10

/

13

-

Novembro

-

1999

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Educación Ambiental
nos Espacios Naturais Galegos

Departamento de Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais INECO, S.A.L.
do 10 ó 13 de novembro de 1999 Facultade de Ciencias da Educación

COORDINACION: Araceli Serantes Pazos

COMITE ORGANIZADOR: Juan José Bueno Aguilar. Departamento de Pedagoxía eDidáctica das Ciencias Experimentais Eva Espido Bello. Departamento de Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais Fernando Ramos García. INECO, S.A.L. Araceli Serantes Pazos. Departamento de Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais

ENTIDADES COLABORADORAS: Departamento de Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais Vicerrectorado de Relacións Institucionais e Postgrado Ineco, S.A.L.Centro de Información e Tecnoloxía Ambiental. Consellería de Medio Ambiente Servicio de Medio Ambiente Natural da Coruña. Consellería de Medio Ambiente Concello de Oleiros Concello de Abegondo Banco Pastor Caixa Galicia . Urbana 6. Ferrol

COA COLABORACION de: Concepción Silvestre Antúnez. Casa da Xuventude-Concello de Oleiros

DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Ineco, S.A.L.

Depósito Legal: I.S.B.N.:84 - 699 - 1411 - 1 Deseño portada: Ineco S.A.L. Deseño e maquetación: Araceli Serantes Edita:

Comité Organizador do Seminario “Educación Ambiental nos Espacios Naturais Galegos” Tórculo

Imprime:

Indice
• Presentación ...................................................................................................................... • A Educación Ambiental nos Espacios NaturaisProtexidos. Marco teórico
RICARDO DE CASTRO ................................................................................................................................. 6

• Deseño de programas e materiais para a educación ambiental e a Interpretación nos Espacios Naturais Protexidos. ANGELES LLARIA LÓPEZ ....................................................... 21 • Interpretación versuseducación. Reflexións sobre o uso educativo dos Espacios Naturais Protexidos Mª LUISA RIVERA SILVA ....................................................................... 37 • A Educación Ambiental nos Espacios Naturais Protexidos no marco da Estratexia Galega de Educación Ambiental. XULIO GUTIERREZ ROGER ...................................................... 49 • Programa «Os espacios naturais: Un mundoaberto», un xeito diferente de abordar unha actividade clásica. FERNANDO RAMOS GARCÍA ..................................................................... 53 • Programa e actividades de Educación Ambiental nos Espacios Naturais Protexidos da Provincia da Coruña FEDERICO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ e
ÁFRICA NÚÑEZ JIMÉNEZ........................................................................................................................... 71

• Experiencia Educación Ambiental e Terceira Idade nos Espacios Naturais Protexidos Galegos. FRANCISCO MANUEL BREA SAN JOSE .......................................................... 81
• Axentes que desenvolven a Educación Ambiental en Galicia - 11 puntos de partida para formula-la Educación Ambiental nos Espacios Naturais Protexidos de Galicia. PABLOANGEL MEIRA CARTEA. ................................................. 105 - Sobre a Educación Ambiental nos Espacios Naturais Galegos . CARLOS VALES
VÁZQUEZ ............................................................................................................................................. 113

- Educadores/as ambientais: o reto da profesionalización. ARACELI SERANTES PAZOS 117 -Educación Ambiental e Xunta de Galicia: o caso do Centro de Información e Técnoloxía Ambiental.JOSE MANUEL PEREIRA CORDIDO. ............................................ 125 - Empresas e educación ambiental en Galicia: unha realidade compartida. FERNANDO RAMOS GARCIA......................................................................................... 129 • Outra bibliografía para saber más...
tracking img