Els gèneres literaris

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1052 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS GÈNERES LITERARIS

Els gèneres literaris són manifestacions formals de les obres literàries, les quals es classifiquen tenint en compte la seva estructura i el contingut que contenen. Les seves característiques principals són:
* El predomini de la funció poètica del llenguatge: l’atenció de l’acte comunicatiu se centra en el missatge, en la forma de com aquest s’estructura i s’expressa.* El llenguatge literari: és creatiu. Carregat d’expressivitat amb l’ús de figures retòriques (és a dir té un efecte estètic).

Podem classificar els gèneres literaris en poesia, narrativa i teatre:

* POESIA

* Hi trobem dos tipus de poesia:

* Poesia narrativa: és la poesia èpica, la narració de les gestes dels herois o dels fets històrics o llegendaris d’un poble o d’unacomunitat, per exemple: “l’Odissea” d’Homer.

* Poesia lírica: és l’expressió dels sentiments i de les emocions del propi poeta. Entre altres coses hi predomina sobretot la subjectivitat.

* Els elements bàsics de la poesia són:

* Els versos: Hi ha els versos d’art menor (versos de menys de nou síl·labes), i els versos d’art major (versos de nou síl·labes o més).

* Elritme: És la repetició de combinacions de síl·labes tòniques i àtones. Les unitats rítmiques o peus rítmics més corrents en català són: la combinació de dues síl·labes (àtona- tònica o al rebés, tònica-àtona).

* La rima: És la repetició de sons al final dels versos a partir de l’última vocal tònica. Hi podem trobar diversos tipus de rima:

* Consonant: Repetició de sons vocàlics iconsonàntics.
* Assonant: Repetició de sons vocàlics
* Masculina: Paraula rimada: aguda
* Femenina: Paraula rimada: plana o esdrúixola
*
* Versos blancs: versos sense rima, però subjectes a una regularitat mètrica i a un ritme.
* Versos lliures: versos sense rima ni regularitat mètrica.

* Les estrofes es classifiquen en:

* L’apariat: Dos versos amb rima consonant* Tercet: Estrofa de tres versos
* La quarteta: Estrofa de quatre versos d’art menor.
* El quintet: Agrupament de cinc versos d’art menor o major.
* El sextet: Estrofa de sis versos, d’art menor o major.
* L’octava: Estrofa de vuit versos, generalment d’art major.
* La dècima: Composició mètrica de deu versos, generalment d’art menor.
* El sonet: Composició mètricaformada per dos quartets i dos tercets.

* Versos isosil·làbics: Versos amb el mateix nombre de síl·labes.
* Versos anisosil·làbics: Versos amb un nombre de síl·labes diferent.

Les figures retòriques
* Les fonètiques: Incideixen en els sons de les paraules. A tall d’exemple, l’homofonia: identificació fonètica de dues paraules de significat diferent (exemple: tems i temps).
*Les morfosintàctiques: Incideixen en la forma. A tall d’exemple, el polisíndeton: ús abundant de conjuncions coordinades.
* Les semàntiques: Incideixen en el significat. A tall d’exemple, la hipèrbole: exageració (exemple: personatges que es feien ombra amb els peus).

* LA NARRATIVA
Gènere literari l’autor del qual narra uns fets reals, imaginaris o fantàstics. Es classifica en:
*Narrativa de ficció:

a) Culta:

* Conte: Narració breu en prosa, de gran intensitat narrativa.
* Novel·la: Narració extensa en prosa, que explica una història de ficció (novel·la realista, històrica, d’aventures, psicològica...)
b) Popular:

* Rondalla: Narració breu de caràcter oral destinada als nens, situada en un espai i en un temps indeterminats, que combina fets realsi fantàstics, amb una finalitat moralitzadora.
* Llegenda: Narració fantàstica que parteix d’un fet històric, situada en un espai i en un temps determinats, concrets.

* Narrativa de no ficció:

* Assaig: Exposició de les opinions de l’autor sobre temes ben diversos (política, història...)
* Dietari: Registre de les anotacions que l’autor fa diàriament de vivències, de les...
tracking img