Exercicis quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (384 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Exercicis de repàs de Pascua 2011. Fonaments de Química 2on BAT.
Presentar el primer día de classe en fulls DIN A4 blancs i amb els enunciats corresponents.
Justifiqueu de la forma adequada lesrespostes. Cerqueu els pesos atòmics a la TP amb un decimal.

1. Calcula la quantitat de calor que haurem de subministrar a 2 kg de plom per a elevar la seva temperatura de 10º a 80 ºC. (Ce plom = 130J/kg•K).

2. Calcula l'increment de temperatura de 5kg de coure si li suministrem 2000 J.(Ce coure = 390. J/kg•K).

3. Quants grams tenen cada una de les següents substàncies:
0,255 mols de CO4,67•1024 molècules de CO
una molècula de CO

4. La glicerina (1,2,3-propanotriol) és un producte molt utilitzat en cosmètica. Calculeu el punt de congelació d’una dissolució de glicerina ambaigua al 10 %. La constat crioscò¬pica és 1,86 i la massa molecular de la glicerina és 92.

5. Calcula la massa molecular d’un òxid de nitrogen, sabent que a 80 ºC i una pressió de 1000 mm de Hg, ladensitat és 2 g/l. Escriviu-ne la fórmula.

6. Calcula la massa molecular d’un gas si 32g d’aquest ocupen un volum de 6.765 ml a una pressió de 3040 mm de Hg i a 57 ºC de temperatura. Busqueu algunafórmula que hi cor¬respongui i cerqueu les propietats fisicoquímiques de la substància a que correspongui.

7. a) Quants protons , neutrons i electrons tenen els àtoms de Z=80, Z=16, Z=40?
Quina ésla configuració electrònica d’aquests elements?
Quants electrons de valència tenen?
En quin grup i període es troben?
Quins són aquests elements?
Quin és el més electropositiu?
Quin tindrà unpotencial de ionització més gran?
Tenen caràcter metàl•lic o no metàl•lic?

8. L’hidrogen gasós reacciona amb l’òxid de ferro(III), Fe2O3, a temperatura elevada per a formar vapor d’aigua i ferro. Perobtenir 825g de ferro mitjançant aquesta reacció, quants grams d’òxid de ferro i d’hidrogen es necessiten?

9. Calcula la concentració molar i la concentració molal d'una solució d'àcid...