Fomento empleo emprendedores

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 70 (17442 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Num. 6430 / 03.01.2011

23

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
ORDRE 54/2010, de 22 de desembre, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula i es convoca la concessió de subvencions de foment de l’ocupació dirigida a emprenedors per a l’any 2011. [2010/14007] El suport a la generació d’ocupació per compte propi ha sigut una constant en el desenvolupamentde polítiques actives de foment d’ocupació per part del Consell. Este plantejament es va veure referendat amb la firma del II Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació 2009-2013 (PAVACE II), entre les mesures de la qual en matèria d’ocupació figura específicament l’impuls dels projectes emprenedors i de l’activitat professional dels autònoms. A fi de materialitzar este propòsit, esta convocatòriaadapta a l’àmbit de gestió de la Generalitat l’Ordre TAS/1622/2007, de 5 de juny, per la qual es regula la concessió de subvencions al programa de promoció de l’ocupació autònoma així com l’Ordre de 15 de juliol de 1999, per la qual s’establixen les bases de concessió de subvencions per a l’impuls dels projectes i empreses qualificats com I+E. La resta de programes i el complement d’algunes ajudesestan cofinançats pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu per a la Comunitat Valenciana 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió de data 20 de desembre de 2007. Fons Estructurals 2007-2013, Unió Europea-Comunitat Valenciana: «L’FSE invertix en el teu futur». En virtut d’això, fent ús de les facultats conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret129/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, ORDENE TÍTOL I Disposicions generals Article 1. Objecte i àmbit 1. Esta ordre té com a objecte afavorir la generació d’ocupació en la Comunitat Valenciana, per mitjà del suport a la creació d’activitat empresarial independent i d’empreses qualificades com I+E.2. Les ajudes només es concediran per a la creació d’ocupació en centres de treball domiciliats en la Comunitat Valenciana. Les inversions que, si és el cas, hagen de justificar-se per a la seua concessió hauran de realitzar-se en establiments domiciliats en esta Comunitat. Article 2. Beneficiaris 1. Són beneficiaris de les ajudes establides en el títol II: 1.1. Les persones inscrites com adesocupades en el corresponent Centre SERVEF d’Ocupació que es constituïsquen en personal autònom o professional durant l’any 2011. 1.2. El personal treballador autònom o professional que, amb independència que haja percebut ajudes per la seua constitució com a tal, contracte el seu primer treballador fix. 1.3. S’entendrà per personal treballador autònom o per compte propi el que realitza de formahabitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball i encara que utilitze el servici remunerat d’altres persones. 1.4 Queden exclosos els socis de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com els membres de comunitats de béns i autònoms col·laboradors. 2. Són beneficiaris de les ajudes establides en el títolIII les empreses qualificades com I+E. 3. No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats en què concórrega alguna de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 4. Per tractar-se d’ajudes sotmeses al règim d’ajudes de minimis, establit en el Reglament 1998/2006, de 15 de desembre de 2006, de la Comissió, relatiua l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE de data 28 de desembre de 2006, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
ORDEN 54/2010, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento del empleo...
tracking img