Formacion y orientacion laboral

Páginas: 15 (3531 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2010
Salut: un estat de complet benestar fisic, psiquic i social i no nomes l’absencia de malalties i dolor.-Relacio entre el treball i la salut:- un risc laboral es la posibilitat que un treballador pateixi un dany per la feina que desenvolupa per compte d’altre. La gravetat del risc depen de la probabilitat que el risc es converteixi en un dany, i de la gravetat del dany.-Un risc es greu i imminentquan es racionalmente probable que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut-Dany derivat del treball es tota lesió, patologia o malaltia que es pateéis com a consecuencia del dany.-Prevencio: mesures destinades a evitar o disminuir els riscos laborals. Actúen sobre el risc.-Proteccio: mesures destinades a reduir els dany, en cas que els riscos esmaterialitzin. Actues sobre el dany.-La normativa legislativa es la llei de prevencio de riscos laborals (LPRL)-Constitucio espanyola: encomana als poders publics vetllar per la seguretat i la higiene en el treball-Llei 31/1995, de prevencio de riscos laborals: norma basica en materia de seguretat i salut, que te per finalitat promoure la millota de les condicions de treball per elevar el nivell de protecciode la salut i la seguretat dels treballadors-LPRL recull:-les obligacions i drets en materia de prevencio de riscos-la creacio d’organigrames especialitzats en materia preventiva, com l’INSHT-l’organitzacio de la prevencio a l’empresa-la representacio dels treballadors en materia de seguretat i salud-LPRL, reglaments:- RD dels serveis de prevencio, de prevencio de riscos laborals a les ETT, decoordinacio d’activitats preventives-de malalties profesionals-sobre equips de proteccio individual-Estatut dels treballadors: aspectos relacionats amb la seguretat i la salit laboral, com el dret dels treballadors a la integritat fisica i a una politica adecuada de seguretat i higiene-Llei general de la seguretat social: recull els conceptes legals d’accident de treball i malaltia profesional al’efecte de determinar la cobertura de prestacions-Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social: conté les infraccions constructives de sanció, així como la graduación de sancions en materia de seguretat i salut laboral-Convenis colectius: regulen determinats aspectos en materia de seguretat i salut dins de l’ambit del sector al qual es refereixen-Factors de risc laboral: A-relacionals amb lescondicions de treball:-riscos relacionats amb les condicions de seguretat: caract. Dels locals i instalacions, així com els derivats del maneig d’equips, maquinaria, eines..-riscos mediambientals: derivats de la presencia de nivells de concentracio o manipulacio de diversos agents present a l’ambient laboral.//Els factors de risc laboral:-A. Relacionats amb les condicions de treball:-Riscos relacionatsamb les condicions de seguretat: caract dels locals i instalacions, així com els derivats del maneig d'equips, maquinaria, eines i d'altres-Riscos mediambientals: derivats de la presencia de nivells de concentració o manipulacio de diversos agents presents a l'ambient laboral-Riscos derivats de la cárrega de treball: si és excessiva, pot ocasionar fatiga fisica o mental-Riscos derivats del'ordenació o organització del treball: inclou, entre d'altre la insatisfacció que pot ocasionar l'organització del treball a tornsB. Relacionats amb el factor huma:-Les característiques personals del treballador, com l'edat, l'estat de salut, el carácter o la tolerancia al risc-La falta de formacio o experiencia necessáries per desenvolupar les tasques própies al lloc de treball-La realització d'actesperillosos, insegurs, o sense adoptar les mesures básiques de prevenció i protecció.ESQUEMA: ·Factors de risc relacionats amb les condicions de treball: Condicions de treball/exemples/consequen: de seguretat: Escales, desnivells, portes, instal-lació eléctrica, maquines, eines.../ Caigudes, cremades, incendis, lesions-Físiques: Soroll, iluminació, humitat, temperatura, radiacions.../ Sordesa,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Formacion y Orientacion Laboral
  • FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
  • formacion y orientacion laboral
  • Formacion y orientacion laboral
  • Formacion Y Orientacion Laboral
  • Formacion y Orientacion Laboral
  • FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
  • Formacion y orientacion laboral

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS