Globalizacion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1024 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Автобиография

Форматът на автобиографията е това, което се запомня и поради това силно се препоръчва да се проявява творчество и да се избягват традиционните форми. Въпреки това са налице няколко типа данни, които следва да бъдат представени по един или друг начин. 
Автобиографията следва да включва минимум четири основни категории информация:
• Професионален опит
• Образование идопълнителна квалификация
• Допълнителни умения
• Лични данни

Професионален опит:

Категорията трябва ясно да упоменава какъв е опита от гледна точка на служител на пълен или непълен работен ден, специалист на свободна практика или стажант.Тази част от автобиографията може да бъде организирана в съответствие с един от следните принципи:
Функционален – подходящ за кандидати, чийтопрофесионален път се характеризира със значителни промени - преминаване от една област в друга или честа смяна на компаниите, в които са работили.
Вторият принцип – който е и по-често прилаганият – е изброяването на длъжности и местоработи по реда на тяхното заемане - в хронологична или обратна на хронологичната последователност.
Изброяването на заеманите длъжности и съответните компании обаче не едостатъчно. За да се създаде представа за типа на заданията е необходимо накратко да се опише характера на задълженията и отговорностите към момента на изпълнението на съответната длъжност. В идеалния случай може също така да опише статус в йерархията, като се определи длъжността, както и позициите.Когато се описват отделните местоработи, е необходимо ясно да се определи кога са започнали и приключилиангажиментите към съответната компания. Разбира се, никой не очаква да напишат точните дати, но е необходимо да се упоменати месеца и годината.Понякога, поради причини, свързани със спазването на поверителност, може да не се споменават името на компаниите. Ако това е основно опасение, би трябвало да се разреши преди подаване на документите за кандидатстване за работа. Трябва да събере информация и да сепрецени надеждността на компанията. По принцип се предполага, че работодателите се стремят към привличането на най-добрите кандидати и поради това би следвало да спазват поверителност по отношение на Вашия професионален интерес.

Образование и допълнителна квалификация:

Във връзка с образованието, това което е от най-голямо значение е най-високата квалификационна степен, която е придобита.Ясно следвада се упомене университета, специалност и получената образователна степен.От значение е да се посочи кога е започнато и приключило образованието.Ако кандидата все още учи, би трябвало да посочи очаквания срок на дипломиране, както и информация за това дали е редовен или задочен студент.Ако средното образование е специализирано (например езикова гимназия, математическа, природонаучна гимназия,техникум и т.н.), ще е ценно това да се упомене в автобиографията.Всякакви допълнителни курсове на обучение, професионални семинари, придобити сертификати, свидетелстващи за получени знания и развити умения, ще са предимство и следва да бъдат направени достояние на потенциалния работодател.

Допълнителни умения и знания:

Поради взискателната и предизвикателна бизнес среда от кандидатите сеочаква да владеят чужди езици, да са в състояние да използват компютърен софтуер, да демонстрират добри умения за комуникация, да притежават организационни способности, умение да управляват хора, аналитичен подход към разрешаването на проблеми и взимането на решения.Опитът и познанията, които свидетелстват за наличието на подобни умения, са високо ценени и следователно следва да бъдат представени вавтобиографията.

Лични данни:

Понастоящем се водят доста спорове за степента, в която личните данни следва да са обект на автобиографията.Едно нещо е сигурно: в автобиографията следва да се упомене поне името и координати за връзка.Много често координатите за връзка се ограничават единствено до пощенски адрес, който въпреки че е необходим, съвсем не е...
tracking img