Hasmala amigo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1130 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Opció A Text: Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant 1. Comprensió del text a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text (1 punt) Tema: (Per exemple) La solitud i la desorientació vital d‟una jove dins un ambient de festa. Parts bàsiques del text: text narratiu i descriptiu estructurat a l‟entorn de dues unitats fonamentals, que coincideixen amb els dos paràgrafs. - Primer paràgraf (l. 1-10).Fets previs a l‟arribada de la nit i de la revetlla. Els preparatius de la festa, la roba i els complements. Es presenten al lector dades sobre la situació personal i anímica de la protagonista: és dependenta en una pastisseria, no tenia ganes d‟anar a la festa (s‟hi deixa arrossegar per la Júlia), sembla que es deixa influir pels altres... - Segon paràgraf (l. 11-25). La protagonista i la Júliaarriben a la plaça on hi ha la festa. Es descriu la plaça adornada i el malestar que sent la protagonista malgrat l‟ambient de diversió: aquesta troba a faltar el suport del pare i de la mare. De sobte sent que algú li demana de ballar. b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies (1 punt) c) Identifica el registre al qual podem adscriure el text. Cal que fonamentes laresposta amb exemples extrets del text (0’5 punts) Registre formal literari. Tot i que el text prova de reproduir la manera d‟expressar-se, fonamentalment, de la protagonista amb un recurs proper al monòleg interior, hi ha un grau alt d‟elaboració formal del llenguatge; especialment per mitjà de les descripcions (d‟objectes i detalls concrets i d‟ambients); els paral·lelismes (la descripció del‟ornamentació de la plaça i la descripció de la roba de la protagonista; l‟opressió que sent la protagonista a causa del vestit i el seu estat anímic); el·lipsi (s‟introdueix un personatge nou només amb la reproducció directa i sobtada dels mots que aquest digué: “¿ballem”), etc. d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text [0‟5 punts] Text narratiu(fragment d‟una novel·la) amb elements descriptius. La particularitat del text rau en el fet que la narració es fonamenta en el curs del pensament de la protagonista.

2. Anàlisi lingüística del text a) Identifica la pronunciació dels elements subratllats (0’25 bé; -0,25 malament) 1. 2. 3. 4. sonora oberta tancada s‟elideix

b) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o expressions altext o indica’n un sinònim (0’25 cadascuna) 1. pinyols: „Part interna, llenyosa, d‟un fruit carnós, que sol correspondre a l‟endocarpi. Un pinyol de préssec‟ (DIEC2); llavors. 2. estrènyer: „Exercir pressió en costats oposats, tot al voltant, (d‟alguna cosa)‟ (DIEC2); comprimir 3. tant li feia dormir com no dormir: “li feia/ tenia igual”, “no li importava vetllar” 4. glop: „Porció d‟un líquid quehom beu, que cap d‟una vegada a la boca‟ (DIEC2); trago és mot admès pel DIEC2. c) Torna a escriure les frases següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat (0’25 cadascuna) 1. 2. 3. 4. No en tenia ganes Quan hi vam arribar (o arribar-hi) els músics ja tocaven N‟hi havia amb una bombeta a dintre tot el sostre ho era

3. Expressió i reflexió crítica 0 a) Laproducció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts] b) Escriu un text de caracterítiques tipològiques similars al fragment de Mercè Rodoreda que has llegit més amunt. Pots prendre com a referència situacions personals, novel·les o contes que hages llegit, pel·lícues quehages vist. [2 punts] Opció B Text: Joan Solà, “El noruec” 1. Comprensió del text

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt] Tema: (Per exemple) L‟estandardització del noruec basada en el reconeixement de dues varietats. Parts bàsiques del text: -El primer paràgraf (l. 1-3): Breu presentació sobre el noruec i sobre els estudis sociolingüístics que se n‟han ocupat. Els altres...
tracking img