Historia del derecho

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (639 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Continguts --> HIST DEL DRET

Bloc de continguts A: pretèrit remot

Tema 1. Una perspectiva comparada: el Dret al llarg de la història de les grans civilitzacions.
Relativització de models ivacuna contra l’eurocentrisme.
(11)
HESPANHA, António Manuel, Cultura jurídica europea. Síntesis de un Milenio, Madrid, Tecnos, 1998, p. 15-26.
(18)
HESPANHA, António Manuel, La gracia delDerecho (capítol VIII: Incursión en el pensamiento jurídico-político chino), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 275-293.

Tema 2. Roma: de ciutat-estat a vast imperi bipartit(Occident i Orient).
La mutació de les institucions polítiques i l’evolució de les fonts del dret al compàs de les noves circumstàncies territorials, socials, econòmiques i religioses d’una civilització.(48)
STEIN, Peter G., El derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica (capítol I: El derecho romano en la Antigüedad), Madrid, Siglo XXI Ed., 2001, p. 4-52.

Tema3. Els pobles germànics: una ruptura amb la romanitat o una adaptació i projecció del seu bagatge?
Un cas: els visigots i la tradició del Liber Iudiciorum.
Les relacions entre estructures polítiquesi Església.
( 9)
MUNDÓ MARCET, Anscari M., "El Liber Iudiciorum a Catalunya", dins de Documents jurídics de la història de Catalunya, Barcelona, Departament de Justícia de la Generalitat deCatalunya, 1992 (2ª ed.), p. 13-22.

Tema 4. L’expansió de l’Islam i els seus efectes a Europa.
La convivència (il·lusòria o real?) de diverses comunitats i diversos règims jurídics en un mateixterritori: aplicació personal vs. aplicació territorial del dret.
(9)
MONTAGUT, Tomàs de (ed.), Història del pensament jurídic, Barcelona, UPF, 1999, p. 337-346.
Bloc de continguts B: pretèrit perfetTema 5. L’alta edat mitjana: teocentrisme i feudalisme.
Els Usatges de Barcelona: un model de transició.

MONTAGUT, Tomàs de, Història del Dret Espanyol, Barcelona, EDIUOC, 1999, mòdul...