Holsa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (305 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ECONOMIDA DE L'EMPRESA

Analisis Financera

el seu objectiu es estudiar la liquidesa i la solvencia de una empresa. Es la capacitat que te l'empresa per atendre les seves obligacions (ll/c) i enels terminis previstos.

Preguntes --> Fons de finançament adequada? Les inversions rendeixen per tal que puguin fer front a les meves obligacions?

Ratios

No l'utilitzarem aïllamdamentCompararem sectors / evolució

Observem si poodem pagar els deutes amb garantia de les inversions ANNEX 4

PN

Passiu/deutes

Actiu

Estructura economica
Estructura financera

Ratio| Càlcul | Significat | Valor òptim orientatiu |
Disponibilitat | Disponible/ passiu corrent (exigible a c/t) | Liquiditat onmediata | 0,3-0,4 |
Tresoreria |Realitzable + Disponible/ passiu corrent | Solvencia a c/t | 0,8-1,2 |
Liquiditat | Actiu corrent/ Passiu corrent | Solvencia a ll/t | 1,5-1,8 |
Garantia / Solvencia |Actiu real/ deutes(exigible a c/t i ll/t) | Capacitat de cobrir els deutes amb els saldos mes liquids( caixa i bancs) | 1,7-2,0 |

Desequilibri Financer i
possibles mesurescorrectores

> Excés de liquiditat

Cal aconsellar a l'empresa que dugui a terme inversions que li proporcionin la rentabilitat més alta.

> Dèficit de liquiditat

1. Renegociar el deute a c/tper convertir-lo en exigible a ll/t
Vendre actius inproductius de l'empresa i cobrar-los en efectiu a c/t
Demanar un préstec a ll/t per liquidar deutes

> Excés de Solvència

Lasolució es similar a l'excés de liquiditat

> Dèficit de Solvència

L'empresa ha d'aconseguir finançament propi o subvencions. Procés de renegociació del deute a ll/t per canviar les condicions.Liquiditat inmediata (c/t)
+

→ excès

Disponible
-

1. Venda actius productius
2. Renegociar deutes, ampliar terminis
3. Prèstecs a ll/t

Tresoreria
→ Dèficit

c/t
→ excès...
tracking img