Impost succesions i donacions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3930 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Impost sobre Successions i Donacions (ISD)


El Impost sobre Successions i Donacions esta regulat per la Llei 29/1987 del 18 de desembre.


El seu Reglament: Real Decret 1629/1991 del 8 de novembre.


La Llei de Cessió de la Comunitat autònoma de Catalunya: Llei 21/2001 de 28 de desembre

INTRODUCCIÓ


Quan una persona mort i deixa béns als seus successors, o quan unapersona física rep una donació o un obsequi superior a un determinat import, hi ha obligació d’entregar a l’Estat una part, mitjançant el ISD.

➢ Algunes reformes.


• Major precisió en definir el FI: inclou les adquisicions mortis-causa, les intervius i les realitzades pels beneficiaris de pòlisses d’assegurances sobre la vida.


• Important innovació en l’àmbit territorial:s’estableix en referència a la residència efectiva (abans es feia en referència a la nacionalitat)


• S’estableix una tarifa única amb tipus progressiu (abans havien 7 tarifes)


• Es delimita el tribut: ISD només grava els increments gratuïts obtinguts per persones físiques, els obtinguts per persones jurídiques es sotmeten a l’Impost sobre Societats.


CONCEPTE


És untribut de naturalesa directa i subjectiva, que grava els increments de patrimoni obtinguts a títol lucratiu per persones físiques i és Impost Estatal cedit a les CCAA


ÀMBIT D’APLICACIÓ TERRITORIAL


Aquest impost serà exigit a tot el territori Espanyol, no obstant, en el País Basc i Navarra tenen la seva pròpia normativa.


➢ Per evitar que es canviï deresidència habitual a una altra CCAA més benèvola fiscalment, s’han introduït una sèrie de mesures:


• En les Successions: S’aplicarà la normativa de la comunitat autònoma on el difunt tingui la residència habitual durant els 5 anys anteriors a la data de la seva defunció.


• En les Donacions: Podem distingir dos casos:


o De béns Immobles: en territori de la CCAA on estiguinsituats.


o De la resta de béns i drets: En el territori de la CCAA on el donatari tingui la seva residència habitual a la data de la donació.


➢ Algunes diferències entre Successió i Donació:


| SUCCESSIÓ |DONACIÓ |
|- Transmissió mostis-causa|- Transmissió intervius |
|- Admet determinades despeses |- No admet cap tipus de despeses |
|- Per a determinar la BL, la BI admet reducció per parentiu. |- BI=BL excepte en els casos de donació de patrimoni familiar |
|Estan exemptes determinades quantitats per assegurances devida. |agrícola, antics bons de banc industrials i certes |
|Algunes transmissions de l’empresa familiar i vivenda habitual |transmissions d’empresa familiar que tenen la reducció del 95%|
|tenen la reducció del 95% | |
|- L’obligació de pagar l’impost neix el dia en què mor el|- L’obligació de paga l’impost neix el dia en què es |
|causant. El termini de presentació de documents es de 6 mesos des|formalitza l’acte o contracte. El termini de presentació del |
|de la data de la mor del causant, excepte que hi hagi sol·licitud|document és de 30 dies hàbils a partir de la data de la |
|de pròrroga|formalització de l’acte o contracte. |
➢ Comparació de l’IRPF i ISD


|SIMILITUDS ENTRE L’ISD I L’IRPF |
|- Són Impostos Directes els dos |
|- Graven...
tracking img