Impresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (892 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mòdul Transversal Grau Mitjà - Empresa i IniciativaEmprenedoraUF1 – Empresa Iniciativa EmprenedoraEAC1
(Curs 2011–12 / 1r semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercicid’avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la unitat de treball 1 “Entrem al món de l'empresa”.

Els resultats d'aprenentatge que es plantegen són:

Reconèixer lescapacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats del lloc de treball i de les activitats empresarials.

Definir l'oportunitat de creació d'una microempresa,valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.
Dur a terme activitats per a l'elaboració d'un pla d'empresa, identificant els ajuts de creació d'empreses i els canals desuport als emprenedors per part de l'Administració pública.

Criteris d’avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitat s’indica a l’enunciat.

Els criteris que es tenen en compteper avaluar el treball de l’alumnat són els següents:
L'assoliment dels continguts conceptuals corresponents al nuclis formatius 1 i 2 de la unitat formativa 1.
Correcció gramatical iortogràfica, exactitud de les respostes, correcció en el procés i resultat final.
L'aplicació dels coneixements teòrics sobre la creació d'una empresa i com influeix l'entorn empresarial.

Forma i data delliurament

Per respondre les qüestions heu d’utilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats Presentació i resultats d'aprenentatge, Criteris d’avaluació i Forma i data de lliurament.

Uncop finalitzat l’exercici d’avaluació continuada heu d’enviar el document des de l'apartat Lliurament EAC1 de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà ferlliuraments després de la data i hora indicades.

El nom del fitxer serà el següent: Codi-cicle+M+codi-mòdul_EAC1_Cognom1_Inicial del cognom2. Els cognoms s’escriuran sense accents. Per exemple,...
tracking img